Regulamin uczestnictwa Wystawców
w Targach Pracy i Przedsiębiorczości

§1
Postanowienia ogólne

 1. Targi Pracy i Przedsiębiorczości, zwane w dalszej części Regulaminu Targami, odbędą się dnia 11 października 2023 r., w godzinach 10.00 - 17.00, w salach wystawowych na 4 piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wystawcami na Targach są pracodawcy krajowi, instytucje i organizacje wspierające osoby bezrobotne i poszukujące pracy, uchodźców, niepełnosprawnych, młodzież, a także instytucje zajmujące się problematyką przedsiębiorczości.
 2. Organizatorami przedsięwzięcia są: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, UNHCR, IOM, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, zwani dalej Organizatorami.
 3. a) Organizatorzy zapewniają każdemu z Wystawców: stoisko wystawiennicze o wymiarach 2 m x 2 m, stół, dwa krzesła, gniazdo 230V, punkt świetlny, dwa kupony lunchowe, napis z nazwą Wystawcy, informacja o Wystawcy na stronie wydarzenia oraz w drukowanej broszurze Targów Pracy i Przedsiębiorczości
  b) Organizatorzy będą mieli zapewnione stoisko wystawiennicze o wymiarach 4 m x 2 m, stół, 4 krzesła, gniazdo 230V, punkt świetlny, kupony lunchowe, napis z nazwą Wystawcy, informacja o Wystawcy na stronie wydarzenia oraz w drukowanej broszurze Targów Pracy i Przedsiębiorczości.
 4. Wystawcy i Organizatorzy obowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej części.

§2
Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem przystąpienia do udziału w Targach jest dostarczenie przez Wystawcę wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 20 września 2023 r. do godziny 16.00. Formularz jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Targów: www.up.warszawa.pl/targi
 2. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgodnie z treścią ust. 1 niniejszego paragrafu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Targach. Organizatorzy mają prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach bez podania przyczyny.
 3. Uczestnictwo w Targach jest bezpłatne.
 4. Wystawca bez zgody Organizatorów nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska.
 5. Każdy Wystawca i Organizator jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Targów oraz posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali wystawowej identyfikatorem wydanym przez Organizatorów.
 6. Zamknięcie listy Wystawców, która będzie dostępna na oficjalnej stronie internetowej Targów: www.up.warszawa.pl/targi nastąpi w dniu 20 września 2023 r. o godz. 16.00.
 7. Stoiska wystawiennicze są przypisywane Wystawcom losowo. Organizatorzy nie przewidują zmiany przypisanego miejsca stoiska.
 8. Organizatorzy Targów Wystawcom umieszczonym na liście, o której mowa w ust 6 niniejszego paragrafu udzielą informacji dotyczących zasad przebywania Wystawców na terenie Targów przed ich otwarciem, w czasie ich trwania i po ich zamknięciu. Informacje te zostaną przekazane Wystawcom w osobnej informacji.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia ciała , kradzieże lub szkody w imieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatorów. Każdy Wystawca obowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i sprzęt przed szkodami i ubytkami.
 10. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatorów o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia dotyczące danych teleadresowych i treści w materiałach informacyjnych, sporządzonych i przysłanych przez Wystawcę.
 12. Organizatorzy mają prawo do rejestracji przebiegu Targów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji w celach reklamowo - promocyjnych. Organizatorzy mają prawo do korzystania z takiego nagrania lub jego fragmentu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku Wystawcy lub innej osoby przebywającej na terenie Targów.
 13. Wystawca i Organizator wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY akceptuje postanowienia REGULAMINU UCZESTNICTWA WYSTAWCÓW W TARGACH PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, a także oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych Wystawców przy realizacji Targów zawartą w § 3 niniejszego Regulaminu i potwierdza swój udział w Targach.

§3
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że:

 1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Urząd Pracy m. st. Warszawy mający siedzibę przy ul. Grochowskiej 171B, 04-111 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy.
 2. Dane, w tym dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023r. poz.735, t.j.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej postawie. Dane niezbędne są do:
  1. organizacji i przeprowadzenia Targów;
  2. naboru Wystawców;
  3. prowadzenia korespondencji z Wystawcami w sprawie Targów;
  4. informowaniu o Targach;
  5. publikacji podsumowania/relacji z przebiegu Targów (publikacja może obejmować zdjęcia, materiały wideo, dźwięk).
 3. Odbiorcą danych osobowych mogą być: podmioty publiczne – na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane, w tym dane osobowe związane z realizacją Targów będą przechowywane przez okres trwania targów oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami (dokumentacja niearchiwalna B10 – 10 lat liczone od 1 stycznia roku następującego po zakończeniu targów pracy).
 5. Wystawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Wystawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że dane te są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Wystawca może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  • pod adresem e-mail: iod@up.warszawa.pl,
  • lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.

Organizatorzy

Miasto Stołeczne Warszawa, UNHCR, IOM, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Uniwersytet Warszawski.

Urząd m.st. Warszawy
UNHCR
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
Urząd Pracy m.st. Warszawy
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Uniwersytet Warszawski - Biuro Karier