Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że w związku z oddaniem do użytku nowej placówki Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37a została tam przeniesiona obsługa części Klientów Urzędu:

- Dział Ofert Pracy - obsługa pracodawców w zakresie krajowych ofert pracy oraz odbioru informacji starosty
i zezwoleń na pracę sezonową, wymaganych przy zatrudnianiu cudzoziemców;

Wydawanie numerków do stanowisk obsługujących odbieranie:
- oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ul. Grochowska 171b, st. 18, 19, 20 odbywa się do godziny 12:00.
- informacji starosty  i zezwoleń na pracę sezonową ul. Młynarska 37a, pok. 106 odbywa się do godziny 12:00.


UWAGA PRACODAWCY I PEŁNOMOCNICY

Nowy wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty

1 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2018 r. poz. 1264)

Do rozporządzenia dodany został załącznik, zawierający wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenia na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty.

Nowe przepisy mają zastosowanie do spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz udzielania zezwoleń na pobyt czasowy. Przepisy nowego rozporządzenia stosuje się do wniosków złożonych od 1 lipca br. oraz do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie rozporządzenia.

WAŻNE: dotyczy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że biorąc pod uwagę konieczność usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji, od dnia 5 marca 2018 r. są przyjmowane wyłącznie oświadczenia wraz ze skanami załączników wysyłane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
Oświadczenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP.
Wnioski bez podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu generowane wraz ze skanami załączników będą również rozpatrywane a podpis pracodawcy lub pełnomocnika uzupełniany będzie przy odbiorze oświadczenia.
- JEDNA WIZYTA - SPRAWA ZAŁATWIONA -

Zasady zatrudniania cudzoziemców

W dniu 1 stycznia 2018 r weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Wzory dokumentów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. – określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz szczegółowe informacje nt. zatrudniania cudzoziemców w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

WAŻNE:

Aby cudzoziemiec mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę, czy też oświadczenia, musi posiadać tytuł pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce; o tytuł pobytowy ubiega się sam cudzoziemiec. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę (lub zwolnieni z wymogu posiadania zezwolenia na pracę) są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski, jeżeli przybywają w Polsce:

  • na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (cel turystyczny, ochrona czasowa, przyjazd ze względów humanitarnych)
  • na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (czyli złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały) lub umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca), lub
  • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen lub
  • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub
  • w ramach ruchu bezwizowego.
Aktualizacja: 08 październik 2018 r.