Świadczenie aktywizacyjne

Podstawa prawna:
Art. 60b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Świadczenie aktywizacyjne może zostać przyznane pracodawcy, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

  1. 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego skierowanego bezrobotnego albo
  2. 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 oraz 9 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt. 2.

W sytuacji rozwiązania przez pracodawcę umowy w trakcie przysługiwania świadczenia lub niewywiązania się z obowiązku dalszego zatrudnienia świadczenie aktywizacyjne podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi. Przy utrzymaniu stanowiska pracy przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz dodatkowo przez odpowiednio 3 i 4,5 miesiąca (tj. 50% okresów 6 i 9 miesięcy) świadczenie aktywizacyjne podlega zwrotowi w wysokości 50% wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Dokumenty do pobrania

Aktualizacja: 02 styczeń 2019 r.