Refundacja składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia

Urząd może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego zatrudnionego bezrobotnego. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych

Wniosek rozliczeniowy

Zasady ubiegania się przez pracodawcę o refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy m.st. warszaw bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Aktualizacja: 02 styczeń 2019 r.