Prace społecznie użyteczne

Oznaczają to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Starostę (w przypadku Warszawy przez Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy), organizowane przez Prezydenta m.st. Warszawy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.)

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,00 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Świadczenia przysługujące bezrobotnym bez prawa do zasiłku są wypłacane przez Prezydenta m.st. Warszawy lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, w okresach miesięcznych z dołu.

Aktualizacja: 23 marzec 2018 r.