Pośrednictwo pracy krajowe

logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

Pośrednictwo pracy to bezpłatna usługa polegająca na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz udzielaniu pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
Korzyści:
Dzięki pomocy wykwalifikowanych pośredników znajdziesz odpowiedniego kandydata do pracy. Pośrednicy przeprowadzą wstępną rekrutację, dzięki której tylko osoby spełniające wszystkie określone przez Państwa kryteria zgłoszą się do kolejnego etapu rekrutacji.

Zgłoszenie oferty

Pozwalamy sobie przypomnieć, że w ofercie pracy pracodawcy nie mogą formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową.

Do szczególnych form prowadzenia pośrednictwa pracy należą giełdy i targi pracy.

Giełdy Pracy

Giełdy pracy organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba bezpośredniego spotkania pracodawcy lub kilku pracodawców z większą grupą osób poszukujących zatrudnienia, w jednym lub w kilku zawodach.
Korzyści:
Dzięki takiej formie pośrednictwa pracy i stworzonej możliwości bezpośrednich rozmów pomiędzy pracodawcami i potencjalnymi kandydatami istnieje szansa na szybkie znalezienie odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy.

Targi Pracy

Targi pracy to przedsięwzięcia, które stanowią możliwość przekazania informacji o dużej liczbie wolnych miejsc zatrudnienia. W targach biorą udział pracodawcy, organizacje szkolące, urzędy pracy, organizacje pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy i inni partnerzy rynku pracy. Dzięki promocji i reklamie informacje o targach pracy docierają do wielu osób poszukujących pracy.
Korzyści:
Jest to doskonała okazja do spotkania wielu pracodawców z liczną grupą osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia oraz doskonała płaszczyzna do promocji rozwijających się firm.

więcej informacji:

www.psz.praca.gov.pl

www.kraz.praca.gov.pl

Aktualizacja: 22 październik 2015 r.