Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS

Dokumenty do pobrania

Wniosek o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych

Wniosek rozliczeniowy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne jest dla przedsiębiorcy pomocą de minimis.

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Korzyści:

Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zainteresowany pracodawca powinien złożyć Wniosek o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych, zawierając w nim dane dotyczące oferowanych przez siebie stanowisk pracy i wymagań kwalifikacyjnych kandydatów do zatrudnienia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku konieczne będzie:

  • podpisanie umowy o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych, w której zostaną określone warunki zatrudnienia bezrobotnych i refundacji ze środków Funduszu Pracy,
  • skierowanie osób bezrobotnych przez Urząd Pracy m. st. Warszawy do wykonywania pracy.
Aktualizacja: 02 styczeń 2019 r.