Staż

Urząd Pracy m.st. Warszawy prowadzi do wyczerpania środków nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1. szczegółowe informacje


Urząd Pracy m.st. Warszawy prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1. szczegółowe informacje


Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że Organizator stażu jest zobowiązany do sfinansowania badań lekarskich osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu. Jednocześnie Urząd Pracy przypomina, że stażysta nie może rozpocząć stażu bez posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego dotyczącego braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia stażu.
Powyższa informacja nie dotyczy staży realizowanych w ramach bonu stażowego.


Do pobrania

Protokoły z posiedzenia komisji - archiwum.

ZASADY KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU

 1. Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy, zwany dalej „Dyrektorem” ogłasza konkurs dla organizatorów stażu – partnerów rynku pracy, zgłaszających chęć i możliwości zorganizowania miejsc odbywania stażu.
 2. Konkurs adresowany jest do organizatorów stażu zamierzających za pośrednictwem Urzędu Pracy m.st. Warszawy zorganizować miejsca odbywania stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.
 3. Konkurs ma charakter permanentny. Ostateczne zamknięcie konkursu nastąpi w momencie wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tej formy aktywizacji zawodowej. Wszystkie składane wnioski będą kwalifikowane do rozpatrzenia przez Komisję ds. oceny wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach „KONKURSU DLA ORGANIZATORÓW STAŻU”, zwaną dalej „Komisją”. Rozpatrywanie wniosków odbywa się cyklicznie. Dyrektor Urzędu Pracy w uzasadnionych przypadkach ze względów społecznych może dokonać wyboru Organizatora stażu w trybie pozakonkursowym.
 4. Celem konkursu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych oraz umożliwienie im uczestnictwa w programach aktywizacji zawodowej realizowanych wspólnie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy i najlepszych organizatorów stażu.
 5. Podstawy prawne:
  1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.);
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. nr 142, poz. 1160).

I. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZORGANIZOWANIE STAŻU

O zorganizowanie miejsc odbywania stażu mogą ubiegać się organizatorzy stażu, spełniający poniższe warunki:

 1. W ostatnich 6-ciu miesiącach nie przeprowadzali redukcji zatrudnienia,
 2. Nie są w stanie likwidacji lub w upadłości,
 3. Nie mają zaległości w opłacaniu składek ZUS,
 4. Nie mają zadłużeń wobec Skarbu Państwa w opłatach podatków,
 5. Przedstawią dokładny opis proponowanego programu stażu, z uwzględnieniem umiejętności i kwalifikacji, jakie nabędą osoby bezrobotne w trakcie jego odbywania.

II. DEFINICJE OGÓLNE

 1. Staż – oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizowanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania z pracodawcą stosunku pracy. Długość stażu dla osób bezrobotnych wynosi od 3 do 6 miesięcy, a dla osób bezrobotnych w wieku do 30 lat wynosi od 3 do 12 miesięcy zgodnie z programem stażu.
 2. Stypendium – oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu w okresie odbywania stażu. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.

III. OBOWIĄZKOWE ELEMENTY WNIOSKU

1. Wypełniony formularz wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, (wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej www.up.warszawa.pl ).

2. Załączniki:

 1. Aktualny dokument potwierdzający formę prawną podmiotu :
  • w przypadku osób fizycznych –kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON lub potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk CEIDG pobrany ze strony internetowej CEIDG (http://prod.ceidg.gov.pl) wydrukowany nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku,
  • w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki cywilnej oraz kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników, NIP, REGON lub potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk CEIDG pobrany ze strony internetowej CEIDG (http://prod.ceidg.gov.pl) wydrukowany nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku wszystkich wspólników,
  • w przypadku spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i innych podmiotów kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON lub wydruk pobrany ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl), ,
  • w przypadku szkół i przedszkoli, urzędów publicznych itp. –kserokopia aktu założycielskiego lub statutu, NIP, REGON
 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności we wskazanym miejscu odbywania stażu (dotyczy przypadku, kiedy miejsce odbywania stażu nie jest w siedzibie firmy, a adres ten nie widnieje w żadnym z powyższych załączników) – nie dotyczy administracji.
 3. Uwierzytelniona kserokopia pełnomocnictwa do reprezentowania Organizatora. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania Organizatora w odnośnym dokumencie rejestracyjnym.
 4. W przypadku instytucji publicznych należy załączyć uwierzytelnioną kserokopię dokumentu powołującego osobę upoważnioną do występowania w imieniu Organizatora (również komornicy sądowi i notariusze powinni załączyć uwierzytelnioną kserokopię aktu powołania).

IV. PROCEDURA OCENY I WYBORU WNIOSKÓW

   1. Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosku (wypełnienie wszystkich punktów oraz dołączenie wszystkich wymaganych załączników).
   2. Wnioski zawierające uchybienia formalne nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.
   3. Ocena merytoryczna wniosków odbywa się w obecności co najmniej dwóch członków Komisji.
   4. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tej formy aktywizacji zawodowej.
   5. Ocena merytoryczna wniosków nastąpi w oparciu o niżej wymienione elementy i punktację:
Lp. Elementy składowe wniosku Maksymalna liczba punktów

1.

Zobowiązanie do zatrudnienia po okresie stażu na okres co najmniej 90 dni
* w przypadku, gdy realizacja zatrudnienia odbywa się tylko za pośrednictwem procedur konkursowych (jednostki administracji rządowej i samorządowej).

20

*10

2.

Treść merytoryczna

 • czy wymagania stawiane kandydatom na staż, dotyczące ich kwalifikacji są istotne z punktu widzenia zaproponowanego programu stażu oraz czy osoba na stażu będzie wykonywała czynności samodzielnie (0-15 pkt) .

 

15

3.

Dotychczasowa współpraca z Urzędem Pracy m.st. Warszawy

 • czy firma korzystała ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszy Społecznego kierowanych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i jaka była efektywność po zakończeniu okresu subsydiowania lub po zakończeniu umowy stażowej/przygotowania zawodowego w miejscu pracy (0-5 pkt)

 

5

4.

Proponowany okres subsydiowania:

 • 3 miesiące (12 pkt);
 • 4 miesiące (8 pkt);
 • 5 miesięcy (5 pkt);
 • 6 miesięcy (3 pkt);
 • powyżej 6 miesięcy (1 pkt).

 

12

5.

Wielkość i rodzaj prowadzonej działalności (preferowane są małe i średnie przedsiębiorstwa lub firmy prowadzące działalność w prężnie rozwijających się dziedzinach gospodarki)

5

6. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu będzie:

   • rozpatrzony pozytywnie, gdy uzyska powyżej 25 punktów,
   • odrzucony, gdy uzyska od 0 -do 24 punktów.

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10a (kancelaria) lub przy ul. Grochowskiej 171B (kancelaria), bądź przesyłać pocztą.
 2. Wnioski nadesłane w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną) nie zostaną zakwalifikowane do postępowania konkursowego.
 3. Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej, na obowiązującym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy druku. Do wniosku dołącza się wymienione w nim załączniki.
 4. We wniosku dopuszczalne jest zwiększenie wierszy w tabelach, nie wolno jednak zmieniać kolejności, treści oraz jego formy.
 5. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wniosek nie będzie podlegał procedurze konkursowej, jeżeli:
  - jest niekompletny lub w inny sposób niezgodny z wymogami formalnymi,
  - przedstawiony w nim projekt jest niezgodny z warunkami udziału w „KONKURSIE DLA ORGANIZATORÓW STAŻU”.
 2. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zostanie rozpatrzony ciągu 30 dni od daty wpływu lub złożenia w Kancelarii Urzędu Pracy.
 3. Urząd Pracy m. st. Warszawy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku organizatora poinformuje go pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 4. Umowa o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zostanie przygotowana przez Urząd tylko w przypadku gdy Organizator złoży pisemną informację o wyborze kandydata na staż.
 5. Wniosek rozpatrzony pozytywnie pozostaje bez realizacji, jeżeli w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia nie zostanie zgłoszony wybrany kandydat do odbycia stażu, oficjalnym pismem skierowanym do Urzędu Pracy m. st. Warszawy przez organizatora stażu.
 6. Rozpoczęcie odbywania stażu przez osobę bezrobotną może nastąpić tylko i wyłącznie po zawarciu umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych pomiędzy Organizatorem a Miastem Stołecznym Warszawa – Urzędem Pracy m. st. Warszawy.
 7. Wnioski przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców mogą zostać pozytywnie rozpatrzone pod warunkiem zobowiązania do zatrudnienia bezrobotnego po zakończonym stażu.
 8. Załączniki do wniosków rozpatrzonych negatywnie lub niepodlegających rozpatrzeniu z przyczyn formalnych można będzie odebrać w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10 a, pok. 218 i 219 osobiście lub przez osobę upoważnioną, w terminie 30 dni od rozpatrzenia wniosku.
 9. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe, Urząd zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby stażystów oraz okresów stażu wskazanych we wniosku.
 10. Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że nie będzie kierował osób bezrobotnych na staż na stanowiska decyzyjne (np. prezes spółki prawa handlowego, prezes fundacji itp.) oraz na stanowiska pozbawione nadzoru opiekuna.

Staż – jest to możliwość zdobycia przez osoby bezrobotne doświadczenia niezbędnego na rynku pracy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy. Odbywa się on przez wykonywanie określonych zadań w miejscu pracy. Osoba odbywająca staż jest nadal osobą bezrobotną pozostającą w rejestrze urzędu pracy, gdyż nie zostaje nawiązany stosunek pracy z pracodawcą w trakcie odbywania stażu. Na staż może być skierowana osoba bezrobotna. Proponowany okres stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Staż dla osób bezrobotnych oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę (w przypadku Warszawy - Prezydenta) z pracodawcą wg programu dołączonego do złożonego wniosku, określającego nazwę zawodu, zakres zadań, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji i sposób ich potwierdzenia oraz opiekuna osoby objętej programem stażu.

Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy."

Bezrobotnemu odbywającemu staż pracodawca zobowiązany jest do udzielania 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Pracodawca po zakończeniu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Zainteresowany pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z programem.

Do wniosku należy dołączyć:

   1. Program stażu sporządzany odrębnie dla każdego stanowiska ( załącznik nr 1 ).
   2. Aktualny dokument potwierdzający formę prawną podmiotu :
    • w przypadku osób fizycznych – potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON lub potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk CEIDG pobrany ze strony internetowej CEIDG (http://prod.ceidg.gov.pl, http://firma.gov.pl) wydrukowany nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku,
    • w przypadku spółki cywilnej – potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia umowy spółki cywilnej oraz zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników, NIP, REGON lub potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk CEIDG pobrany ze strony internetowej CEIDG (http://prod.ceidg.gov.pl, http://firma.gov.pl) wydrukowany nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku wszystkich wspólników,
    • w przypadku spółek z o. o., spółek akcyjnych, stowarzyszeń i innych podmiotów potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON,
    • w przypadku szkół i przedszkoli, urzędów publicznych itp. – potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia aktu założycielskiego lub pierwszych stron statutu, NIP, REGON.
   3. Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do US i ZUS (załącznik nr 2).
   4. Uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności we wskazanym miejscu odbywania stażu (dotyczy przypadku, kiedy miejsce odbywania stażu nie jest w siedzibie firmy, a adres ten nie widnieje w żadnym z powyższych załączników).
   5. Uwierzytelniona kserokopia pełnomocnictwa do reprezentowania Organizatora. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania Organizatora w odnośnym dokumencie rejestracyjnym.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku konieczne będzie podpisanie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, w której zostaną określone warunki jego odbywania.

Aktualizacja: 03 styczeń 2019 r.