Roboty publiczne

Jest to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Korzyści:

Urząd pracy na podstawie umowy kieruje odpowiednich kandydatów do pracy oraz refunduje organizatorowi robót publicznych przez okres do 6 lub 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia (przy pełnym wymiarze czasu pracy).

Do robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres do 6 lub 12 miesięcy, Urząd Pracy może skierować osoby bezrobotne.

Do wykonywania, przez okres do 6 miesięcy, pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy w ramach robót publicznych Urząd Pracy może skierować osoby bezrobotne:

  • będące dłużnikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Do wniosku dołączyć należy:

  • Kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną działania firmy (pracodawcy).
  • Kserokopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON.
  • Kserokopię decyzji o nadaniu nr NIP.
  • Oświadczenie Pracodawcy o niezaleganiu w opłatach w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
  • Oświadczenie Pracodawcy o niedokonaniu zwolnień grupowych w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy.

Organizator robót publicznych zobowiązany jest do:

  • złożenia odpowiedniego wniosku,
  • zawarcia umowy z Prezydentem m.st. Warszawy,
  • utworzenia określonych w umowie stanowisk pracy,
  • zawarcia ze skierowanymi przez urząd bezrobotnymi umów o pracę na czas określony.

Urząd Pracy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera z organizatorem robót publicznych stosowną umowę, kieruje odpowiednich kandydatów do pracy oraz refunduje organizatorowi robót publicznych przez okres do 6 lub 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia (przy pełnym wymiarze czasu pracy).
Refundacja nie może przekroczyć jednak 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na koniec każdego miesiąca i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Do pobrania

Aktualizacja: 02 styczeń 2019 r.