Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych – ma na celu zdobycie przez osoby bezrobotne wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania zadań zawodowych oraz nabycie kwalifikacji i umiejętności praktycznych, potwierdzonych np. świadectwami, dyplomami. Może odbywać się w formie:
- praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego lub
- przyuczenia do pracy dorosłych polegającego na zdobyciu kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Aktualizacja: 07 maj 2013 r.