Bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia urząd może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania
do odbycia stażu u wskazanego przez bezrobotnego pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, urząd wypłaca premię
w wysokości 1500 zł.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach bonu stażowego urząd finansuje m.in.: koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Dokumenty do pobrania

Aktualizacja: 17 styczeń 2019 r.