Lokal dla przedsiębiorczych

Lokale użytkowe, które nie zostały wynajęte mimo przeprowadzonych dwóch konkursów ofert na wynajem, są oddawane w najem osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, objętych programem aktywizacji zawodowej. Są to na ogół lokale o powierzchni do 80 m2 usytuowane w budynkach mieszkalnych w mniej atrakcyjnych punktach dzielnic, np. lokale piwniczne, sutereny. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4 Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 5923/2014 r. z dnia 07.05.2014 r., przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy dopuszcza się obniżenie stawek czynszu za korzystanie z lokalu przez bezrobotnych, z zastrzeżeniem, że najemca przez cały okres najmu zobowiązany jest do ponoszenia opłat niezależnych od wynajmującego. Stawki czynszu za lokale ustalane są w drodze negocjacji stron. Aktualny wykaz wyżej opisanych lokali użytkowych znajduje się w siedzibach i na stronach internetowych urzędów dzielnic oraz Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami.

Wykaz adresów internetowych urzędów dzielnic oraz ZGN-ów.

Aktualizacja: 26 wrzesień 2014 r.