Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III) - staże

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Pracy m.st. Warszawy

prowadzi do wyczerpania środków

nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III)”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy spełniających łącznie poniższe kryteria:

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia).
 2. Osoba bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy.
 3. Osoba bezrobotna z przygotowanym Indywidualnym Planem Działania.
 4. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich).
 5. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) musi otrzymać wsparcie w projekcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji.

Przewidziana liczba uczestników zadania: 390 osób (w tym 215 kobiet).

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Osoby długotrwale bezrobotne wg definicji Komisji Europejskiej:

 • w przypadku osób w wieku 18-24 lata – osoby bezrobotne, niepracujące nieprzerwanie przez okres ponad
  6 miesięcy,
 • w przypadku osób w wieku 25-29 lata – osoby bezrobotne, niepracujące nieprzerwanie przez okres ponad
  12 miesięcy.

Zgodnie z założeniami PO WER dotyczącymi uzyskania wysokiej efektywności projektu, wymagane będzie zatrudnienie osób bezrobotnych na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy (rozumiane jako co najmniej 90 dni kalendarzowych) po zakończonej formie aktywizacji, w postaci:

 • umowy o pracę,

Osoba bezrobotna przed rozpoczęciem udziału w projekcie powinna wskazać numer rachunku bankowego, na który Urząd będzie przekazywał przysługujące świadczenie.

szczegółowe informacje o stażach

oferty stażowe dla osób do 30 roku życia (PO WER III)

Aktualizacja: 03 sierpień 2018 r.