Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II) staze

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Pracy m.st. Warszawy

wznawia nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w wieku 30 lat i powyżej, z ustalonym I (w uzasadnionych przypadkach) lub II profilem pomocy i należących do przynajmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych:

  1. osoby w wieku 50 lat i więcej,
  2. osoby długotrwale bezrobotne tj. wg definicji Komisji Europejskiej zarejestrowane jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (licząc od dnia ostatniej rejestracji),
  3. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),
  4. osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  5. kobiety.

Każda osoba zainteresowana stażem, musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania.

Przewidziana liczba uczestników zadania w roku 2018: 250 osób.

Minimalny okres trwania stażu 3 miesiące.

Zgodnie z założeniami RPO WM dotyczącymi uzyskania wysokiej efektywności projektu, wymagane będzie zatrudnienie osób bezrobotnych na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy- 90 dni, po zakończonej formie aktywizacji, w postaci:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenie – miesięczne wynagrodzenie musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Osoba bezrobotna przed rozpoczęciem udziału w projekcie powinna wskazać numer rachunku bankowego, na który Urząd będzie przekazywał przysługujące świadczenie.

Szczegółowe informacje o stażach

Aktualizacja: 08 styczeń 2018 r.