przejdź do strony głownej Urzędu Pracy w Warszawie

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY
Czy oferta jest zgłaszana w celu uzyskania informacji starosty - wymaganej do zezwolenia
na pracę dla cudzoziemca?
Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa, którym Urząd podlega (szczegóły
w zakładce "Podstawy prawne działania Urzędu").

Administratorem danych osobowych jest Urząd Pracy m.st. Warszawy mający siedzibę przy ul. Grochowskiej 171B, 04-111 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie przysługuje prawo do ich kontroli zgodnie z zasadami zawartymi w art. 32-35 ww. Ustawy, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.


e-mail: iod@up.warszawa.pl