Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

 • Jesteś osobą bezrobotną i nie ukończyłeś trzydziestego roku życia?
  Pracodawcy wymagają od Ciebie doświadczenia?
  Wykorzystaj Swoją szansę i sprawdź oferty stażowe!!!
  Na stażu zdobędziesz praktyczne umiejętności, których poszukują pracodawcy!
  Więcej informacji o projekcie


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków na szkolenie „Kurs operatora wózka jezdniowego" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1. szczegółowe informacje


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1. (szczegółowe informacje) oraz ze środków Funduszu Pracy dla:

  1. dla skierowanego bezrobotnego lub opiekuna osoby niepełnosprawnej:

  zasady refundacji - załącznik 1
  Wniosek o refundację - załącznik 2

  2. dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta:

  zasady refundacji - załącznik 3
  Wniosek o refundację - załącznik 4

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy w terminie 04.09.2017 r. – 08.09.2017 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Poddziałanie 1.1.1: Środki na podjęcie działalności gospodarczej


 • Konkurs na "Pamiętnik bezrobotnych" - szczegółowe informacje


 • Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy.
  Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Szczegółowe informacje: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9007,zawnioskuj-o-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że zostały opublikowane wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, złożonych w dniach 12.06.2017 r. – 19.06.2017 r. Informacje o wynikach: Wyniki oceny wniosków


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że tyko do dnia 29.09.2017 r. będą przyjmowane wnioski pracodawców/przedsiębiorców o zawarcie umowy o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia. Zgodnie z przepisami art. 150g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) koszty wynikające z tych umów są finansowane ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2018. Uwzględniając jednak roczny okres realizacji umowy i konieczność jej pełnego rozliczenia przez pracodawców/przedsiębiorców do 15 grudnia 2018 roku, realizacja ostatnich umów nie może zaczynać się później niż 2 listopada 2017 roku.


 • Zwrot nadpłaty podatku od stypendiów –– zmiana przepisów.:

  W związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów pobieranych przez osoby bezrobotne, stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.
  Osoby które w 2016 r. otrzymały stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy mogą wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty. W załączniku do pobrania znajduje się informacja szczegółowa dotycząca zmiany przepisów i wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego (Załącznik)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864)


 • Plan zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. Plan


 • Informujemy, że zostały już zaangażowane środki PFRON przeznaczone w roku 2017 na działanie dotyczące przyznania osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków na podjęcie działalności gospodarczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.


 • Zapraszamy do konsultacji Programu „Warszawa przyjazna pracy w okresie od 7 lipca do 6 września 2017 roku.
  Projekt programu „Warszawa przyjazna pracy” określa działania samorządu, które pomogą zwiększyć zatrudnienie i rozwijać potencjał warszawskiego rynku pracy. Jak kształtować w Warszawie środowisko przyjazne pracy? Wypowiedz się. Twoje uwagi pomogą stworzyć lepszy program. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jaki-program-warszawa-przyjazna-pracy + Ogłoszenie


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób młodych


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej


 • Przejdź do strony programu AKTYWNI 50 plus

  Recepta na pracę - PROGRAM AKTYWNI 50+


 • Przejdź do form wsparcia dla pracodawców


 • Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie


 • Zespół Żłobków m.st. Warszawy poszukuje kandydatów na stanowisko: opiekun/ka w żłobku.


 • Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2017r. wyniosło 4353,55 zł.


 • Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy


 • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - rejestracja oświadczeń - szczegółowe informacje


 • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
 • e - formularz dla instytucji szkoleniowych
 • nabory wnioskow
 • Wykaz szkół dla dorosłych w woj. mazowieckim