Z życia Urzędu - 2013r.

Targi Pracy i Przedsiębiorczości.

9 października br., w salach wystawowych na czwartym piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Była to niepowtarzalna okazja do spotkania się osób poszukujących pracy z pracodawcami.

W Targach wzięło udział 106 wystawców, którzy zaprezentowali ok. 7.000 ofert pracy lub stażu w takich branżach jak, m.in.: finanse i bankowość, informatyka, inżynieria, logistyka i transport, sprzedaż, hotelarstwo i gastronomia, farmacja, medycyna i usługi opiekuńcze, usługi porządkowe, ochrona osób i mienia, administracja publiczna, służby mundurowe.

Poza ofertą pracodawców, podobnie jak w latach ubiegłych tegoroczna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości została wzbogacona o Salon Doradztwa Zawodowego oraz Salon Przedsiębiorczości. W ramach Salonu Doradztwa Zawodowego, osoby odwiedzające Targi mogły skorzystać z konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym, a także uczestniczyć w szeregu prezentacji związanych z tematyką doradztwa zawodowego. Zainteresowani mogli dowiedzieć się, m.in., jak poprawnie opracowywać dokumenty aplikacyjne oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, a także w jaki sposób profesjonalnie budować swoją karierę w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, wykorzystując w tym celu również Social Media.

Salon Przedsiębiorczości powstał z myślą o osobach rozważających rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Szukający praktycznych rozwiązań mogli dowiedzieć się, jak rozpocząć przygodę z własnym biznesem. Dla wszystkich przedsiębiorczych, mających jednak wątpliwości i pytania związane z uruchomieniem bądź prowadzeniem działalności gospodarczej, przewidziano profesjonalne porady ekspertów w zakresie prawa, finansów i rachunkowości oraz funduszy europejskich. Salonowi Przedsiębiorczości towarzyszyły wykłady prowadzone przez praktyków, podczas których uczestnicy Targów mogli poznać blaski i cienie bycia przedsiębiorcą, a także uzyskać informacje o możliwościach finansowania własnego biznesu poprzez pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE oraz programu Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie.

Podczas Targów Pracy i Przedsiębiorczości w dwóch salach konferencyjnych odbyło się łącznie 14 wystąpień ekspertów z zakresu rynku pracy i przedsiębiorczości, które przyciągnęły tłumy odwiedzających. Targi Pracy i Przedsiębiorczości zgromadziły około 7.000 osób.

Targi Pracy i Przedsiębiorczości 2013

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. Organizatorzy przedsięwzięcia: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Partnerzy Organizacyjni: GazetaPraca.pl, Bank Gospodarstwa Krajowego, GADMED Sp. z o.o., Monster Worldwide Polska. Patronat Medialny objął portal Onet.pl.


„Nasz Domek” otwarty

sala przedszkolna Żłobek integracyjny „Nasz Domek” został uroczyście otwarty na warszawskiej Białołęce w dniu 2 sierpnia 2013 r.. Założycielem tej placówki jest Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna „Nasz Domek”, która otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu w ramach Priorytetu I. W żłobku przewidziano 45 miejsc dla maluchów.
Celem tego wyjątkowego projektu jest wsparcie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w dostępie do rynku pracy poprzez stworzenie warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Z oferty żłobka mogą skorzystać rodzice dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, które nie są objęte żadną formą edukacji przedszkolnej, zamieszkujący Warszawę, powiat legionowski i okolice Białołęki. Rodzic, opiekun oddający dziecko do żłobka, jest zobowiązany do podjęcia pracy.
W kwietniu 2012 r. Urząd Pracy m.st. Warszawy podpisał list intencyjny dotyczący projektu Chrześcijańskiej Spółdzielni Socjalnej "Nasz Domek", tym samym od początku promuje i wspiera ten ważny społecznie projekt, który z jednej strony pomaga bezrobotnym rodzicom powrócić na rynek pracy, a z drugiej przyczynia się do wzrostu liczby miejsc żłobkowych w Warszawie. A wszyscy wiemy, jak ważna jest to rzecz w stolicy.
„Nasz Domek” to nie tylko miejsca dla maluchów, ale również nowe miejsca pracy, które powstają przy współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy. Ze środków publicznych tworzone są stanowisk pracy dla wychowawcy dzieci do lat 3 oraz dla nauczyciela/ki. Natomiast na stażach, zorganizowanych dzięki współpracy pomiędzy Urzędem a Spółdzielnią, osoby bezrobotne mają możliwość nabywania kwalifikacji niezbędnych w zawodzie wychowawcy małych dzieci.
W projekcie przewidziano również promowanie ciekawego modelu żłobka „rodzinnego", jako rozwiązania sprzyjającego godzeniu sfery zawodowej i życia rodzinnego. Rodzice, jako wolontariusze, razem z fachowcami przez trzy dni mają za zadanie współuczestniczyć w opiece nad dziećmi. Wspólna zabaw pozwoli im poznać nowe sposoby opieki nad pociechami oraz możliwości wspomagania rozwoju swojego dziecka.
uroczyste otwarcie przedszkola sala przedszkolna - bawiące się dzieci
Więcej informacji na temat „Naszego Domku” można znaleźć na stronie internetowej www.mochtynska.naszdomek.com.


„Tnij koszty! Twórz etaty!” Skąd sie biora miejsca pracy...

Zainicjowana przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kampania „Tnij koszty! Twórz etaty!” trwa cały czas. Odbyły się kolejne spotkania mające na celu zaprezentowanie pracodawcom i przedsiębiorcom, oferty wspierającej zatrudnienie osób bezrobotnych, a zwłaszcza tych, którzy znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Akcja informacyjna „Tnij Koszty! Twórz etaty!” dociera do coraz większej grupy odbiorców. Organizowane seminaria dla pracodawców i współpraca z partnerami skupiającymi przedstawicieli biznesu przyczyniają się w istotnej mierze do popularyzacji informacji na temat instrumentów rynku pracy umożliwiających tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach. Przekłada się to w praktyce na fakt zgłaszania do Urzędu nowych ofert pracy (w tym subsydiowanych) oraz staży.
24 kwietnia 2013r. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4 odbyło się wielotematyczne spotkanie połączonych grup roboczych ds. Zasobów Ludzkich i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Brytyjsko-Polskiej Izba Handlowej, Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
Firmy członkowskie zrzeszone w Brytyjsko – Polskiej Izbie Handlowej mogły zapoznać się z ofertą Urzędu Pracy m.st. Warszawy i dowiedzieć się m.in. w jaki sposób zatrudnić osoby bezrobotne i osoby niepełnosprawne z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kolejnym tematem poruszanym na spotkaniu była rehabilitacja społeczna jako konieczny element powrotu do pracy i jej utrzymania. Podjęto istotną sprawę mobilizacji osób, które uległy wypadkom w wyniku czego są niepełnosprawne, ale dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony Fundacji Aktywnego Rozwoju są gotowe do podjęcia normalnej pracy. Wskazano również bariery z jakimi borykają się niepełnosprawni pracownicy. Z dużym zainteresowaniem pracodawców spotkało się wystąpienie Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, poświęcone praktycznym aspektom zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, ich rekrutacji, dostosowaniu stanowisk pracy i zarządzaniu zespołem. Przedstawiciele Brytyjsko - Polskiej Izby Handlowej zaprezentowali dobre praktyki w Polsce i Wielkiej Brytanii w obszarze przywracania na rynek pracy osób bezrobotnych.
13 czerwca w Warszawskim Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4 odbyło się spotkanie z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami rozważającymi założenie własnej firmy w ramach wykładów otwartych organizowanych przez punkt Europe Direct Warszawa.
19 czerwca pracownicy stołecznego urzędu pracy byli prelegentami podczas konferencji „Pozadotacyjne formy finansowania przedsiębiorstwa – fundusze pożyczkowe, poręczeniowe – alternatywne źródła wsparcia przedsiębiorczości przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej”. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a jego celem było zaprezentowanie zarówno funkcjonującym już na rynku jak i przyszłym przedsiębiorcom możliwości uzyskania wsparcia na rozwój firmy.
20 czerwca przedstawiciele Urzędu spotkali się w Warszawskim Centrum Finansowym z firmami członkowskimi zrzeszonymi w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce. Była to dobra okazja do rozmów na temat tworzenia nowych miejsc pracy i zatrudniania osób bezrobotnych będących w szczególnie niekorzystniej sytuacji na rynku pracy z wykorzystaniem instrumentów jakie są w dyspozycji stołecznego urzędu pracy. Największe zainteresowanie firm wzbudziły tematy związane z perspektywami zatrudniania osób z niepełnosprawnością, a także konkurs dla organizatorów staży. 25 czerwca Urząd zorganizował spotkanie z pracodawcami zrzeszonymi w Skandynawsko – Polskiej Izbie Gospodarczej. Miejscem spotkania było Warszawskie Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4, którego usługi i zaplecze merytoryczne w postaci konsultantów jest dedykowane przedsiębiorcom. Skandynawskie firmy mogły poznać ustawowe rozwiązania wspierające pracodawców i zasady współpracy m.in. w takich aspektach jak: rekrutacja pracowników, możliwości pozyskania kandydatów przeszkolonych zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretne kwalifikacje zawodowe oraz targi i giełdy pracy.
Wszystkie czerwcowe seminaria realizowane w ramach kampanii Tnij Koszty! Twórz etaty! były przykładem profesjonalnego budowania dobrych relacji publicznych służb zatrudnienia z przedstawicielami biznesu.


Urząd Pracy podczas Dni Kariery

19 czerwca Urząd Pracy m.st. Warszawy wziął udział w „Dniach Kariery” organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zaprezentowania ofert pracy oraz do przybliżenia odwiedzającym możliwości wsparcia ze strony publicznych służb zatrudnienia w procesie poszukiwania pracy m.ini. poprzez takie instrumenty jak: szkolenia zawodowe, staże, środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej.


VI Targi Pracy „Z Ochotą do pracy”.

11 czerwca w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37B w Warszawie, odbyły się VI Targi Pracy „Z Ochotą do pracy”. Zgromadziły one 34 wystawców, którzy zaoferowali ponad 1240 wolnych miejsc zatrudnienia. Oprócz pracodawców, na Targach obecne były również instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe i akademickie biura karier, które przedstawiły szerokie spektrum możliwości wsparcia dla wszystkich poszukujących zatrudnienia, w tym absolwentów uczelni wyższych i osób z niepełnosprawnością. Organizatorami VI Targów Pracy „Z Ochotą do pracy” byli: Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Urząd Pracy m.st. Warszawy.


XI Dzień Otwarty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie

18 maja Urząd Pracy m.st. Warszawy wziął udział w XI Dniu Otwartym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Tego dnia osoby poszukujące zatrudnienia miały możliwość skorzystania z wielu ofert pracy, a także z bogatej oferty instytucjonalnego wsparcia, warsztatów, porad i specjalnie dedykowanych projektów. Przedstawiciele naszego Urzędu odpowiadali na wiele pytań dotyczących usług i instrumentów rynku pracy m.in. szkoleń, staży, środków przyznawanych jednorazowo na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oprócz Urzędu Pracy m.st. Warszawy, swoją ofertę zaprezentowały instytucje związane z rynkiem pracy m.in.: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy i Państwowa Inspekcja Pracy.


Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”.

Urząd Pracy m.st. Warszawy został wybrany do realizacji niezwykle ważnego dla obsługi polskiego rynku pracy projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy”.
Program ten został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem, w którym usługi aktywizacyjne, adresowane do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, realizować będzie zewnętrzny dostawca usług wybrany w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Na Mazowszu realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, a wybranym dostawcą usług jest firma WYG International Sp. z o.o. projekt


Tnij koszty! Twórz etaty!

zdjęcie z seminarium W styczniu 2013 roku Urząd Pracy m.st. Warszawy rozpoczął realizację akcji promocyjnej Tnij koszty! Twórz etaty!, której celem jest rozpowszechnienie wśród pracodawców informacji o instrumentach rynku pracy zachęcających do tworzenia nowych miejsc zatrudnienia. Główne założenia kampanii koncentrują się na komunikacji poprzez media adresowane do biznesu, zwłaszcza portale branżowe skupiające specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Niezwykle istotnym elementem działań promocyjnych realizowanym w ramach tej akcji, są spotkania z przedsiębiorcami, które przybliżają pracodawcom korzyści jakie wynikają ze współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy i z zatrudniania kandydatów pozostających w rejestrze osób bezrobotnych.
W lutym i marcu br. pracownicy Urzędu zainicjowali i przeprowadzili cykl seminariów z udziałem firm członkowskich zrzeszonych w czołowych organizacjach pracodawców, takich jak Polsko - Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa, Brytyjsko - Polska Izba Handlowa, Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce, Business Centre Club, Pracodawcy RP.
Podczas tych spotkań przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy szczegółowo zaprezentowali instrumenty rynku pracy wspierające proces rekrutacji i zatrudniania pracowników przy mniejszych kosztach. Największe zainteresowanie wśród pracodawców wzbudziły korzyści wynikające z organizacji staży oraz kwestie związane z refundacją części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wiele firm dopytywało również o możliwości pozyskania kandydatów przeszkolonych zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretne kwalifikacje zawodowe. Tematyka zatrudniania osób z niepełnosprawnością, jak również osób bezrobotnych pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy zwróciły szczególną uwagę przedstawicieli działów zarządzania zasobami ludzkimi.
Podjęte działania promocyjne w ramach akcji Tnij koszty! Twórz etaty! już teraz przynoszą efekty w postaci nowych miejsc pracy i staży. Kampania trwa cały czas, planujemy kolejne spotkania z przedsiębiorcami.


20. Inżynierskie Targi Pracy

19 i 20 marca 2013 r. odbyły się 20. Inżynierskie Targi Pracy, podczas których Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy zaprezentowały bogatą ofertę dedykowaną młodym osobom poszukującym zatrudnienia, jak również wszystkim, którzy rozważają możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. Licznie przybyła młodzież akademicka miała możliwość zapoznania się m.in. z projektami adresowanymi do przyszłych przedsiębiorców, ofertami pracy dla inżynierów, a także instrumentami rynku pracy takimi jak staże, szkolenia zawodowe, środki przyznawane jednorazowo na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
stoisko Urzędu Pracy


V Akademickie Targi Pracy JOBBING

5 marca 2013 r. Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy uczestniczyły w V Akademickich Targach Pracy JOBBING. W trakcie Targów zaprezentowaliśmy możliwości wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym rozwiązania przewidziane w projekcie „Rynek Pracy Czeka”. Licznie przybyła młodzież miała możliwość skorzystania z ofert staży, jakimi dysponuje Urząd Pracy m.st. Warszawy. Przedstawiciele Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego przedstawili odwiedzającym projekty realizowane przez miasto stołeczne Warszawa, adresowane do osób rozważających założenie własnego biznesu.


Z życia urzędu - 2012r.

Z życia urzędu - 2011r.

Z życia urzędu - 2010r.

Z życia urzędu - 2009r.

Z życia urzędu - 2008r.

Z życia urzędu - 2007r.

Z życia urzędu - 2006r.

Z życia urzędu - 2005r.

powrót do góry

Aktualizacja: 13 listopad 2013 r.