Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1 szczegółowe informacje

Wniosek o refundację + zasady refundacji
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
lista identyfikatorów gmin

Prezydent m.st. Warszawy ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest pomocą publiczną na zasadach pomocy de minimis.
Podmiot, zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, może złożyć wniosek o refundację do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.
Refundacja jest dokonywana po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.
Korzyści:
Możesz otrzymać refundację do 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej pracodawca może otrzymać refundację ze środków PFRON do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Aktualizacja: 14 luty 2017 r.