Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

Zgłoszenie (word) , Zgłoszenie (pdf)
Pracodawco - zgłoś ofertę pracy online
Zgłaszając ofertę pracy prosimy o korzystanie z aktualnego formularza „Zgłoszenia krajowej oferty pracy”, dostępnego na naszej stronie internetowej. Treść formularza jest zgodna z § 6 ust. 1 i 3 rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.

Staż dla osób bezrobotnych

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu + Zasady

karta stażu + lista obecnosci

Klasyfikacja zawodów + zmieniające

Prace interwencyjne

Wniosek o zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych

Wniosek rozliczeniowy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Roboty publiczne

Wniosek o zorganizowanie i finansowanie robót publicznych

Wniosek rozliczeniowy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dla beneficjentów pomocy de minimis

Przygotowanie zawodowe dorosłych:

Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych

Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis

  1. dla skierowanego bezrobotnego lub opiekuna osoby niepełnosprawnej:

    zasady refundacji - załącznik 1
    Wniosek o refundację - załącznik 2

  2. dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta:

    zasady refundacji - załącznik 3
    Wniosek o refundację - załącznik 4

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
lista identyfikatorów gmin

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Trójstronne umowy szkoleniowe

Wniosek o organizację szkolenia
Oświadczenie wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Regulamin

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

- obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy

Formularz: https://www.praca.gov.pl
Szczegółowa instrukcja

Upoważnienie do składania i odbioru

Staż dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

regulamin na rok 2017
rozporządzenie + wniosek
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo w celu prowadzenia własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego, ze środków Państwowego Funduszu

Refundacja składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia

Wniosek o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych

Wniosek rozliczeniowy

Zasady ubiegania się przez pracodawcę o refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy m.st. warszaw bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie po raz pierwszy w życiu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS

Wniosek o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych

Wniosek rozliczeniowy

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY

Wniosek w sprawie przyznania grantu ze środków Funduszu Pracy

Zasady przyznawania grantu ze środków Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego.

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Świadczenie aktywizacyjne

Wniosek pracodawcy o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Upoważnienia do odbioru informacji starosty

upoważnienia do odbioru informacji starosty

Aktualizacja: 06 wrzesień 2017 r.