Roboty publiczne

Jest to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.
Korzyści:
Urząd pracy na podstawie umowy kieruje odpowiednich kandydatów do pracy oraz refunduje organizatorowi robót publicznych przez okres do 6 lub 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia (przy pełnym wymiarze czasu pracy).

Do robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres do 6 lub 12 miesięcy, Urząd Pracy może skierować osoby bezrobotne:

 • długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia
 • które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • niepełnosprawne.

Do wykonywania, przez okres do 6 miesięcy, pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy w ramach robót publicznych Urząd Pracy może skierować osoby bezrobotne:

 • do 25 roku życia,
 • długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

w szczególności bezrobotnych zobowiązanych do alimentów na mocy odrębnych przepisów.

Do wniosku dołączyć należy:

 • Kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną działania firmy (pracodawcy).
 • Kserokopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON.
 • Kserokopię decyzji o nadaniu nr NIP.
 • Oświadczenie Pracodawcy o niezaleganiu w opłatach w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • Oświadczenie Pracodawcy o niedokonaniu zwolnień grupowych w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy.

Organizator robót publicznych zobowiązany jest do:

 • złożenia odpowiedniego wniosku,
 • zawarcia umowy z Prezydentem m.st. Warszawy,
 • utworzenia określonych w umowie stanowisk pracy,
 • zawarcia ze skierowanymi przez urząd bezrobotnymi umów o pracę na czas określony.

Urząd Pracy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera z organizatorem robót publicznych stosowną umowę, kieruje odpowiednich kandydatów do pracy oraz refunduje organizatorowi robót publicznych przez okres do 6 lub 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia (przy pełnym wymiarze czasu pracy).
Refundacja nie może przekroczyć jednak 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na koniec każdego miesiąca i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Wniosek o zorganizowanie i finansowanie robót publicznych

Aktualizacja: 03 styczeń 2017 r.