Szkolenia w trybie grupowym dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 lipca 2018 r. obsługa osób z niepełnosprawnością (Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych) odbywać się będzie w nowej placówce Urzędu Pracy m.st. Warszawy
przy ul. Młynarskiej 37a


Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje szkolenia grupowe i indywidualne.

SZKOLENIA GRUPOWE inicjowane są w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia brane są także pod uwagę:

  • poziom i kierunek wykształcenia,
  • doświadczenie zawodowe,
  • umiejętności o znaczeniu zawodowym (odnoszące się do tematu szkolenia),
  • wcześniejszy udział w szkoleniu,
  • okres zarejestrowania w urzędzie pracy,

Na podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 6 poz. 33) od stycznia 2010r. stypendium szkoleniowe wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie.

UWAGA - dotyczy osób bezrobotnych pobierających zasiłek:
w okresie pobierania stypendium szkoleniowego nie przysługuje zasiłek!

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia oraz zostaje wyrejestrowana z urzędu pracy na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie do czasu zakończenia szkolenia.

Stypendium szkoleniowe nie przysługuje, jeżeli w okresie odbywania szkolenia bezrobotny otrzymuje stypendium, dietę lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Szkolenia grupowe są w pełni finansowane przez Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.
Szkolenia organizowane są w grupach do 15 osób. Osoba skierowana zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i przestrzegania regulaminu uczestnictwa w szkoleniach.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10a, pokój 14.

Z wypełnionym zgłoszeniem na szkolenie grupowe należy zgłaszać się osobiście, wyłącznie do specjalisty ds. rozwoju zawodowego w siedzibie Urzędu przy: ul. Ciołka 10a pok 14.

Aktualizacja: 16 lipiec 2018 r.