Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

W ramach wymienionego działania możliwy jest zwrot kosztów wynikających z zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
Maksymalna wysokość zwrotu kosztów jest określana w umowie zawartej pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą. Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Jednocześnie Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Aktualizacja: 11 wrzesień 2013 r.