Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane przy rejestracji:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, w tym karta pobytu cudzoziemca wraz z aktualnym potwierdzeniem zameldowania, natomiast:
  • osoba, która nie posiada żadnego zameldowania i nie złożyła wniosku o wymianę dowodu osobistego w okresie do 3 miesięcy od zmiany danych, podczas rejestracji powinna przedstawić inny dokument tożsamości z aktualnym zaświadczeniem o wymeldowaniu,
  • osoba, która nie posiada żadnego zameldowania i w okresie 3 miesięcy od zmiany danych w dowodzie osobistym złożyła wniosek o wymianę dowodu, podczas rejestracji powinna przedstawić wraz z posiadanym dowodem osobistym aktualne zaświadczenie o wymeldowaniu,
  • cudzoziemiec posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wraz z kartą pobytu powinien przedstawić decyzję Wojewody,
 2. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale, natomiast:
  • osoba, która uzyskała absolutorium, lecz nie obroniła pracy dyplomowej oraz nie ma wyznaczonego terminu ewentualnej obrony, powinna do rejestracji dostarczyć zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu absolutorium z informacją o niewyznaczonym terminie obrony pracy,
  • dyplomy ukończenia studiów wydane przez uczelnie państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich OECD lub państw członkowskich EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzają w Polsce posiadanie wyższego wykształcenia - jednak do rejestracji dokumenty te należy dostarczyć po przetłumaczeniu na język polski,
  • dyplomy ukończenia studiów wydane przez uczelnie innych państw niż określone wyżej, będą uznawane, jeżeli ich równoważność z jego polskim odpowiednikiem określona zostanie w drodze nostryfikacji,
 3. cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę powinien przedstawić paszport z ważną wizą lub z decyzją wojewody wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP
 4. wszystkie świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach wykonywania innej pracy zarobkowej / umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień – oryginały,
 5. osoba, która była zarejestrowana i utraciła status osoby bezrobotnej z powodu odbywania szkolenia lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż urząd pracy do kolejnej rejestracji powinna przedstawić zaświadczenie o okresie trwania szkolenia lub stażu,
 6. w przypadku braku informacji w CEIDG - decyzje o wykreśleniu z ewidencji wszystkich działalności gospodarczych, wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku dnia rozpoczęcia działalności, lub wniosek o zawieszeniu działalności jeżeli nie upłynął okres zawieszenia działalności gospodarczej,
 7. dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba rejestrująca się taki dokument posiada,
 8. książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU /dot. osób, które odbyły służbę wojskową/,
 9. osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz ww. dokumentów również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ,
 10. świadectwa kwalifikacyjne lub zaświadczenia – kursy, szkolenia, uprawnienia zawodowe, prawo jazdy (oryginały). Osoba, która była wcześniej rejestrowana i nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji przedkłada do wglądu pracownikowi urzędu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu lub wymeldowaniu.

UWAGA!

Urząd nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w punktach 1-5.

W celu ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych osoby, które:

 • prowadziły własne działalności gospodarcze muszą dostarczyć zaświadczenia z ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą wymiaru składki,
 • pobierały zasiłek chorobowy w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy lub wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS albo z zakładu pracy o okresie pobierania tychże zasiłków z podstawą wymiaru
 • pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy np.: ¾ czy ½ etatu lub na umowę zlecenie muszą dostarczyć za każdy przepracowany miesiąc zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (dot. okresów po 1 stycznia 1997r.),
 • pobierały świadczenia z ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru lub zaświadczenie o okresie pobierania renty.
 • świadczyły usługi na podstawie umowy uaktywniającej powinny dostarczyć zaświadczenie z ZUS,
 • nabyły prawo do renty rodzinnej i prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, a wybrały pobieranie renty rodzinnej powinny dostarczyć zaświadczenie z ZUS,
 • sprawowały osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS,
 • wykonywały pracę w zakładzie karnym lub areszcie śledczym powinny dostarczyć zaświadczenie o wysokości osiąganego wynagrodzenia w każdym przepracowanym miesiącu.
 • osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i utrata prawa do tych świadczeń spowodowana była śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana powinny dostarczyć zaświadczenie właściwego organu o okresie pobierania świadczeń i przyczynie utraty prawa z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana.
Aktualizacja: 03 grudzień 2018 r.