Prawa bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje każdemu bezrobotnemu, jeżeli:

 • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania , łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,
  • był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
  • był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
  • świadczył usługi na podstawie umowy uaktywniającej,
  • sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem, o której mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • pobierał rentę rodzinną w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej ,

Ponadto prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu:

 • który był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
 • zwolnionemu z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w urzędzie pracy,
 • zwolnionemu z zakładu karnego i aresztu śledczego, zarejestrowanemu w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Każdy zarejestrowany jako osoba bezrobotna może:

 • korzystać z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada urząd pracy,
 • zostać skierowany na szkolenie,
 • korzystać z profesjonalnej pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniej pracy,
 • korzystać z fachowego i profesjonalnie prowadzonego poradnictwa zawodowego, uczestniczyć w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywać za granicą lub pozostawać w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, jeżeli o tym fakcie zawiadomi urząd pracy. Okres ten w ciągu jednego roku kalendarzowego nie może przekroczyć łącznie 10 dni.

Po spełnieniu ustawowych przesłanek osoba bezrobotna może:

 • zostać skierowana do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
 • uzyskać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • uzyskać dodatek aktywizacyjny w sytuacji, gdy pobiera zasiłek dla bezrobotnych i podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w wyniku skierowania lub z własnej inicjatywy,
 • uzyskać sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 • uzyskać pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 • uzyskać zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową,
 • uzyskać stypendium na kontynuację dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej lub gimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych, podjętej w okresie 12 m-cy od dnia rejestracji,
 • zostać skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych, jeżeli nie posiada prawa do zasiłku i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
 • ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 7, jeżeli jest samotnie wychowującym,
 • uzyskać zwrot całości lub części kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie,
 • korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Bezrobotnemu do 30 roku życia starosta może przyznać:
  - bon szkoleniowy,
  - bon stażowy
  - bon zatrudnieniowy
  - bon na zasiedlenie w związku z podjęciem poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, podjęcia działalności gospodarczej.
Aktualizacja: 27 maj 2014 r.