Obowiązki bezrobotnych

Osoba bezrobotna ma obowiązek:

 • zgłaszać się do urzędu pracy w wyznaczonym terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy,
 • powiadomić urząd pracy w terminie 7 dni od wyznaczonego dnia o przyczynie niestawiennictwa, - odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie,
 • przyjmować propozycje odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie w tym wyrazić zgodę na ustalenie profilu pomocy,
 • powiadomić urząd pracy w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o upływie okresu zawieszenia działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku,
 • powiadomić urząd pracy o nabyciu prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego,
 • poddawać się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
 • składać lub przesyłać pisemne oświadczenie o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz inne dokumenty, niezbędne do ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów,
 • przedstawiać zaświadczenia na druku ZUS ZLA lub wydruki zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny,
 • zawiadomić urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA i dostarczyć je lub jego wydruk w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia,
 • zawiadomić urząd pracy o zamierzonym wyjeździe za granicę lub innej okoliczności powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia,
 • zawiadomić urząd pracy, w którym jest zarejestrowana w terminie 7 dni o wszystkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w tym po upływie
 • okresu zameldowania na pobyt czasowy dostarczyć aktualne zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na terenie m.st. Warszawy,
 • zawiadomić urząd pracy o zmianie miejsca zamieszkania i zarejestrować się w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w okresie do 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
 • powiadomić w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia urząd pracy o uczestnictwie w szkoleniu lub stażu organizowanym przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy,
 • zwrócić w okresie do 14 dni od daty doręczenia decyzji w przedmiotowej sprawie w kwocie otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy w przypadku otrzymania za ten sam okres emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy nie dokonał stosownych potrąceń
 • w przypadku nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego w związku z niespełnieniem warunków wymienionych w ustawie zwrócić wypłacone świadczenie w okresie do 14 dni od daty doręczenia decyzji w przedmiotowej sprawie wraz z przekazaną zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.
Aktualizacja: 11 marzec 2016 r.