Osoby z niepełnosprawnością - rejestracja

Informujemy, że obsługa osób z niepełnosprawnością (Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych) odbywa się w nowej placówce Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37a.


Osoba bezrobotna zgłasza się w celu dokonania rejestracji w urzędzie pracy właściwym, ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie. Jeśli nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do urzędu pracy, na którego obszarze przebywa i składa tutaj oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy.

Poszukujący pracy - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.
Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu- oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.
Osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu posiada rentę, zasiłek stały lub inny dochód; nie spełnia warunków osoby bezrobotnej np. nie posiada zameldowania w Warszawie.  

Dokumenty wymagane przy rejestracji

(§ 3 ust. 1 Rozp. I).

  1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania,
  2. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale,
  3. świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych) oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień (w oryginale),
  4. numer NIP,
  5. książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU /dot. osób które odbywały służbę wojskową/
  • w przypadku osób, które prowadziły własne działalności gospodarcze konieczne jest dostarczenie wszystkich decyzji o wykreśleniu z ewidencji tych działalności wraz z zaświadczeniami ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą wymiaru,
  • osoby, które pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru lub zaświadczenie o okresie pobierania renty,
  • osoby, które pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru lub zaświadczenie o okresie pobierania renty,
  • osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz ww. dokumentów również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ.

UWAGA!
Urząd nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ww. punktach.

Aktualizacja: 11 styczeń 2019 r.