Szkolenia w trybie grupowym dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy nie dysponuje jeszcze środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016 na wymienione zadanie.

Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje szkolenia grupowe i indywidualne.

SZKOLENIA GRUPOWE inicjowane są w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia brane są także pod uwagę:

  • poziom i kierunek wykształcenia,
  • doświadczenie zawodowe,
  • umiejętności o znaczeniu zawodowym (odnoszące się do tematu szkolenia),
  • wcześniejszy udział w szkoleniu,
  • okres zarejestrowania w urzędzie pracy,

Na podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 6 poz. 33) od stycznia 2010r. stypendium szkoleniowe wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie.

UWAGA - dotyczy osób bezrobotnych pobierających zasiłek:
w okresie pobierania stypendium szkoleniowego nie przysługuje zasiłek!

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia oraz zostaje wyrejestrowana z urzędu pracy na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie do czasu zakończenia szkolenia.

Stypendium szkoleniowe nie przysługuje, jeżeli w okresie odbywania szkolenia bezrobotny otrzymuje stypendium, dietę lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Szkolenia grupowe są w pełni finansowane przez Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.
Szkolenia organizowane są w grupach do 15 osób. Osoba skierowana zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i przestrzegania regulaminu uczestnictwa w szkoleniach.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10a, pokój 14.

Z wypełnionym zgłoszeniem na szkolenie grupowe należy zgłaszać się osobiście, wyłącznie do specjalisty ds. rozwoju zawodowego w siedzibie Urzędu przy: ul. Ciołka 10a pok 14.

Aktualizacja: 07 styczeń 2016 r.