Osoby z niepełnosprawnością - bezrobotne

Informujemy, że obsługa osób z niepełnosprawnością (Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych) odbywa się w nowej placówce Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37a.


Aktualnie dostępne formy wsparcia dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne finansowane ze środków Funduszu Pracy i PFRON
Lp. formy pomocy przeznaczenie pomocy źródło finansowania wysokość pomocy

1.

staże

osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne

osoby niepełnosprawne bezrobotne - Fundusz Pracy

Wypłata stypendium za okres odbywania stażu, 120% zasiłku dla osób bezrobotnych
zgodnie z art. 2, art. 53 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy

2.

prace interwencyjne

pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne bezrobotne

osoby niepełnosprawne bezrobotne - Fundusz Pracy

Refundacja przez okres:
- 6 miesięcy,
- 12 miesięcy,
- 24 miesięcy
części kosztów wynagrodzenia do wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych oraz składek ZUS od refundowanego wynagrodzenia

3.

Roboty publiczne

pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne bezrobotne

osoby niepełnosprawne bezrobotne - Fundusz Pracy

Refundacja przez okres:
od 6 miesięcy
do 12 miesięcy,
części kosztów wynagrodzenia. Refundacja nie może przekroczyć jednak 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na koniec każdego miesiąca i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

4.

szkolenia

osoby niepełnosprawne zarejestrowane
w Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne

osoby niepełnosprawne bezrobotne - Fundusz Pracy

- dla osób bezrobotnych wysokość stypendium wynosi 120% zasiłku,
o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1 ustawy
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

5.

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

osoby niepełnosprawne bezrobotne
i poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu

osoby niepełnosprawne bezrobotne - Fundusz Pracy lub PFRON

 

- maksymalna wysokość ze środków PFRON to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia,
- maksymalna wysokość ze środków FP to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia
(przeciętne wynagrodzenie ogłaszane jest kwartalnie przez Prezesa GUS)

6.

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne  bezrobotne

dotyczy zatrudnienia osoby niepełnosprawnej bezrobotnej

Finansowane ze środków PFRON

- maksymalna wysokość to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia,
- obowiązek zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres, co najmniej 36 miesięcy,
- zwrot kosztów następuje na warunkach
i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą

7.

zatrudnienie pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne 

___

- wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia
i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu. (liczba ta nie może przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika pomagającego w danym miesiącu),
- zwrot kosztów następuje na warunkach
i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą.

8.

adaptacja pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełno-sprawnych

pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne  bezrobotne

dotyczy zatrudnienia osoby  niepełnosprawnej bezrobotnej

Finansowane ze środków PFRON

- maksymalna wysokość to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia,
- obowiązek zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres, co najmniej 36 miesięcy,
- zwrot kosztów następuje na warunkach
i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą

Aktualizacja: 11 styczeń 2019 r.