Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu osoby bezrobotnej następuje w przypadku:

 • niestawienia się w terminie wyznaczonym przez Urząd Pracy i niepowiadomienia w okresie do 7 dni od tej daty o uzasadnionej przyczynie tego niestawienia, pozbawienie statusu następuje na okres 120 dni w przypadku pierwszego niestawienia, 180 dni w przypadku drugiego niestawienia, 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawienia się w wyznaczonym terminie,
 • nieuzasadnionej odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy, odmowy bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracji lub przerwania z własnej winy udziału w działaniach tego Programu, nie wyrażenia zgody na ustalenie profilu pomocy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, pozbawienie statusu następuje od dnia odmowy na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,
 • przerwania z własnej winy lub nie podjęcia po skierowaniu szkolenia, stażu lub wykonywania prac społecznie użytecznych, realizacji indywidualnego planu działania lub innej formy pomocy określonej w ustawie - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje odpowiednio od dnia przerwania albo od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt powyżej,
 • przerwania z własnej winy programu przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego , sprawdzającego,
 • niestawienia się w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
 • nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, renty szkoleniowej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego,
 • uzyskania przychodu z tytułu innego niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza w wysokości, który przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • otrzymania zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu maksymalnego okresu jego pobierania,
 • podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podjęcia działalności gospodarczej,
 • otrzymania pożyczki lub jednorazowo środków z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej,
 • otrzymania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • rozpoczęcia realizacji zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy,
 • niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności wynosi mniej niż 30 dni,
 • nieprzedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku ZUS ZLA,
 • nieprzedstawienia zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy w Warszawie,
 • złożenia wniosku o pozbawienie statusu.

Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji.

Aktualizacja: 27 maj 2014 r.