Przyznanie statusu bezrobotnego

Status osoby bezrobotnej może otrzymać osoba, która:

 • jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną w połowie tego wymiaru czasu pracy / nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie pełni funkcji w zarządzie spółek prawa handlowego/
 • nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na postawie stosunku pracy, stosunku służbowego,
 • nie wykonuje innej pracy zarobkowej (nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podst. umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy zlecenie,
 • ukończyła 18 lat i nie uczy się w systemie dziennym,
 • nie osiągnęła wieku emerytalnego,
 • nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej, renty socjalnej, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nie otrzymała jednorazowo środków na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej ,
 • nie otrzymała pożyczki lub jednorazowo środków z PFRON albo instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej czy wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego oraz zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
 • nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym / zależnym nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych ani gospodarstwa stanowiącego dział specjalny produkcji rolnej,
 • nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków powyżej 2 ha przeliczeniowych
 • nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
  - zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął albo
  - nie upłynął jeszcze okres do określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 • nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
 • nie jest tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
 • wykonuje jako wolontariusz świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, jeżeli przedstawi urzędowi pracy porozumienie z korzystającym,
 • odbywa praktykę absolwencką i przedstawi urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką,
 • nie uzyskuje miesięcznie z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego,
 • nie pobiera zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
 • nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • zarejestrowała się we właściwym dla stałego lub czasowego miejsca zameldowania urzędzie pracy,
 • w przypadku cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub posiadających ważną wizę wydaną w celu wykonywania pracy rejestracja może nastąpić, jeśli bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotny był zatrudniony nieprzerwanie w RP przez okres co najmniej 6 m-cy.
Aktualizacja: 27 maj 2014 r.