Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG - od 1 stycznia 2018 r.

UWAGA: Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że biorąc pod uwagę konieczność usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji lub uzyskania zezwolenia na pracę sezonową, od dnia 5 lutego 2018 r., będą przyjmowane tylko i wyłącznie oświadczenia/wnioski składane i generowane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl – Oświadczenia/wnioski składane elektronicznie, powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, oświadczenie/wniosek należy po wysłaniu wydrukować, podpisać odręcznie i wraz z załącznikami dostarczyć do Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171 B.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców – zmiany od 1 stycznia 2018 r.

W dniu 1 stycznia 2018 r weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Wzory dokumentów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. – określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz szczegółowe informacje nt. zatrudniania cudzoziemców w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

Informujemy, że wydawanie numerków do stanowisk (18, 19 i 20) obsługujących składanie i wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz załatwianie spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę sezonową odbywa się do godziny 12:00.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

WAŻNE:

Aby cudzoziemiec mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę, czy też oświadczenia, musi posiadać tytuł pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce; o tytuł pobytowy ubiega się sam cudzoziemiec. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę (lub zwolnieni z wymogu posiadania zezwolenia na pracę) są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski, jeżeli przybywają w Polsce:

  • na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (cel turystyczny, ochrona czasowa, przyjazd ze względów humanitarnych)
  • na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (czyli złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały) lub umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca), lub
  • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen lub
  • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub
  • w ramach ruchu bezwizowego.
Aktualizacja: 02 luty 2018 r.