Osoby z niepełnosprawnością - poszukujące pracy

Informujemy, że obsługa osób z niepełnosprawnością (Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych) odbywa się w nowej placówce Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37a.


Aktualnie dostępne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne finansowane ze środków PFRON
Lp. formy pomocy przeznaczenie pomocy źródło finansowania wysokość pomocy

1.

staże

osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu

osoby  niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - PFRON

Wypłata stypendium za okres odbywania stażu, 120% zasiłku dla osób bezrobotnych
zgodnie z art. 2, art. 53 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy

2.

prace interwencyjne

pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu

osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - PFRON

Refundacja przez okres:
- 6 miesięcy,
- 12 miesięcy,
- 24 miesięcy
części kosztów wynagrodzenia do wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych oraz składek ZUS od refundowanego wynagrodzenia

3.

szkolenia

osoby niepełnosprawne zarejestrowane
w Urzędzie Pracy, jako osoby poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu

osoby  niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - PFRON

Koszt szkolenia nie może przekroczyć dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Stypendia nie są wypłacane.

4.

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu

 

osoby niepełnosprawne   poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - PFRON

 maksymalna wysokość ze środków PFRON to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia,
(przeciętne wynagrodzenie ogłaszane jest kwartalnie przez Prezesa GUS)

5.

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

pracodawcy zatrudniający osoby niepęłnosprawne  poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu

dotyczy zatrudnienia osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej
w zatrudnieniu

Finansowane ze środków PFRON

- maksymalna wysokość to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia,
- obowiązek zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres, co najmniej 36 miesięcy,
- zwrot kosztów następuje na warunkach
i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą

6.

zatrudnienie pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne 

___

- wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia
i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu. (liczba ta nie może przekroczyć 20% liczby godzin pracy pracownika pomagającego w danym miesiącu),
- zwrot kosztów następuje na warunkach
i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą.

7.

adaptacja pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełno-sprawnych

pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne  poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu

dotyczy zatrudnienia osoby  niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu

Finansowane ze środków PFRON

- maksymalna wysokość to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia,
- obowiązek zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres, co najmniej 36 miesięcy,
- zwrot kosztów następuje na warunkach
i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą

Aktualizacja: 11 styczeń 2019 r.