Szkolenia w trybie indywidualnym

Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że posiada środki finansowe na szkolenie indywidualne:

 • dla osób do 30 roku życia spełniających wymagania projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (III)” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • dla osób, które ukończyły 45 rok życia z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • dla osób bezrobotnych długotrwale z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy

z terminem zakończenia szkolenia nie później niż do dnia 30.11.2018 r.


W związku z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów szkoleń indywidualnych
z dniem 13.07.2018 r. Urząd Pracy m.st. Warszawy wstrzymuje nabór wniosków
na ww. formę. Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrywane negatywnie.

logo Centrum Aktywizacji Zawodowej
Zasady ogólne.

O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba:

 1. bezrobotna
  lub
 2. poszukująca pracy, tj. osoba:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymująca świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestnicząca w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust 6 Ustawy,
  • podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • będąca cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h, ha lub hb, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 i 7 Ustawy
  • poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu lub niewykonująca innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
   lub
 3. pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy

Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m.st. Warszawy - może sfinansować osobie uprawnionej koszt szkolenia maksymalnie do kwoty 4 000,00 zł, w danym roku. W przypadku szkolenia droższego osoba uprawniona będzie zobowiązana we własnym zakresie dokonać na rzecz instytucji szkoleniowej uiszczenia pozostałej kwoty, tj. powstałej różnicy.

Wnioskodawca po okazaniu dokumentów w CAZ, składa wniosek na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zależnie od zarejestrowania:

 • w kancelarii Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Erazma Ciołka 10a,
 • w kancelarii Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowska 171b.

Podstawy prawne.

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą” - aktualny tekst i publikator ustawy znajduje się na witrynie internetowej www.up.warszawa.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 781).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667) - aktualny tekst i publikator ustawy znajduje się na witrynie internetowej www.up.warszawa.pl.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1569, z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 631).
Aktualizacja: 17 grudzień 2018 r.