Szkolenia grupowe

Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że w związku z dużą ilością złożonych zgłoszeń na szkolenie grupowe pn. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną nabór wniosków zostanie zakończony z dniem 31.07.2018r. Ostatnia grupa rozpocznie szkolenie w miesiącu sierpniu br.

Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

 

 

Zasady ogólne.

Zgodnie z Planem szkoleń obowiązującym w danym roku kalendarzowym o sfinansowanie szkolenia w trybie grupowym może ubiegać się osoba:

 1. bezrobotna
  lub
 2. poszukująca pracy, tj. osoba:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymująca świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestnicząca w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust 6 Ustawy,
  • podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • będąca cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h, ha lub hb, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 i 7 Ustawy
  • poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu lub niewykonująca innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
   lub
 3. pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy

SZKOLENIA GRUPOWE inicjowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, a w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia brane są także pod uwagę:

 • poziom i kierunek wykształcenia,
 • doświadczenie zawodowe,
 • umiejętności o znaczeniu zawodowym (odnoszące się do tematu szkolenia),
 • wcześniejszy udział w szkoleniu,
 • okres zarejestrowania w urzędzie pracy,
 • spełnianie warunków osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art.49)

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy- wynosi ono miesięcznie 120 procentowego zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% wyżej wymienionego zasiłku.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę (Prezydenta), przysługuje stypendium.

Osobom poszukującym pracy lub osobom zatrudnionym bądź wykonującym inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanym pomocą w rozwoju zawodowym, w okresie odbywania szkolenia stypendium nie przysługuje.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia. Wybór może być uczyniony raz i decyzja w tym zakresie skutkuje przez cały okres szkolenia.

Stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi, co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Szkolenia grupowe są w pełni finansowane przez Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy lub z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba skierowana zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i przestrzegania regulaminu uczestnictwa w szkoleniach.

Osoba, która z własnej winy przerwie szkolenie nie kończąc go, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (zgodnie z art. 41 ust. 6 Ustawy).

Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, u pośredników pracy:
ul. Grochowska stanowiska A-G,
ul. Erazma Ciołka pokoje 202, 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, osoby z niepełnosprawnością ul. Erazma Ciołka pokój nr 14

Do pobrania

plan szkoleń na rok 2018 (pdf)

zgłoszenie na szkolenie grupowe

oświadczenie do pracy dla szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"

Z wypełnionym zgłoszeniem na szkolenie grupowe należy zgłosić się do pośrednika pracy w zależności od miejsca rejestracji tj. przy ul. Erazma Ciołka 10a lub przy ul. Grochowskiej 171B.

Aktualizacja: 18 lipiec 2018 r.