Szkolenia grupowe

Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że w związku z dużą ilością złożonych zgłoszeń na szkolenie grupowe pn. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną nabór wniosków zostanie zakończony z dniem 31.07.2018r. Ostatnia grupa rozpocznie szkolenie w miesiącu sierpniu br.

Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

 

 

Zasady ogólne.

Zgodnie z Planem szkoleń obowiązującym w danym roku kalendarzowym o sfinansowanie szkolenia w trybie grupowym może ubiegać się osoba:

 1. bezrobotna
  lub
 2. poszukująca pracy, tj. osoba:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymująca świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestnicząca w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust 6 Ustawy,
  • podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • będąca cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h, ha lub hb, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 i 7 Ustawy
  • poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu lub niewykonująca innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
   lub
 3. pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy

SZKOLENIA GRUPOWE inicjowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, a w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia brane są także pod uwagę:

 • poziom i kierunek wykształcenia,
 • doświadczenie zawodowe,
 • umiejętności o znaczeniu zawodowym (odnoszące się do tematu szkolenia),
 • wcześniejszy udział w szkoleniu,
 • okres zarejestrowania w urzędzie pracy,
 • spełnianie warunków osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art.49)

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy- wynosi ono miesięcznie 120 procentowego zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% wyżej wymienionego zasiłku.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę (Prezydenta), przysługuje stypendium.

Osobom poszukującym pracy lub osobom zatrudnionym bądź wykonującym inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanym pomocą w rozwoju zawodowym, w okresie odbywania szkolenia stypendium nie przysługuje.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia. Wybór może być uczyniony raz i decyzja w tym zakresie skutkuje przez cały okres szkolenia.

Stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi, co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Szkolenia grupowe są w pełni finansowane przez Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy lub z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba skierowana zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i przestrzegania regulaminu uczestnictwa w szkoleniach.

Osoba, która z własnej winy przerwie szkolenie nie kończąc go, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (zgodnie z art. 41 ust. 6 Ustawy).

Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, u pośredników pracy:
ul. Grochowska stanowiska A-G,
ul. Erazma Ciołka pokoje 202, 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, osoby z niepełnosprawnością ul. Erazma Ciołka pokój nr 14

Do pobrania

plan szkoleń na rok 2018 (pdf), plan szkoleń na rok 2018 (doc)

zgłoszenie na szkolenie grupowe

oświadczenie do pracy dla szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"

Z wypełnionym zgłoszeniem na szkolenie grupowe należy zgłosić się do pośrednika pracy w zależności od miejsca rejestracji tj. przy ul. Erazma Ciołka 10a lub przy ul. Grochowskiej 171B.

Aktualizacja: 05 październik 2018 r.