Finansowanie kosztów egzaminów

Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 13.11.2017r. wstrzymuje nabór wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.


Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Komplet dokumentów związanych z finansowaniem egzaminów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Podstawa prawna:

art. 40 ust. 3a oraz art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667).

Zasady finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji przez Urząd Pracy m.st. Warszawy

 1. Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy na wniosek osoby uprawnionej może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
 2. Osobą uprawnioną jest osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako:
  1. bezrobotny,
  2. poszukujący pracy, który:
   • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
   • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
   • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
   • uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
   • jest żołnierzem rezerwy,
   • pobiera rentę szkoleniową,
   • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
   • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
   • jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6
  3. pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym - po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy jako poszukujący pracy.
 3. Sfinansowaniu podlegają koszty egzaminu lub uzyskania licencji przeprowadzanego/ej przez instytucję lub organizacje uprawnione do przeprowadzania egzaminów/nadawania licencji w danej dziedzinie.
 4. Sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji przyznawane jest jednorazowo w przypadku danego uprawnienia.
 5. W przypadku rezygnacji z ubiegania się o uzyskanie licencji lub nieprzystąpienia do egzaminu, osoba uprawniona zobowiązana jest do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez Urząd w związku z finansowaniem kosztów egzaminu lub uzyskania licencji wraz z odsetkami.
 6. Poszukujący pracy w przypadku nie przystąpienia do egzaminu zostaje pozbawiony statusu poszukującego pracy.
 7. Sfinansowaniu nie podlegają koszty egzaminu lub uzyskania licencji, który/ą osoba złożyła/uzyskała bez zgody Urzędu.
 8. W przypadku utraty statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy po uzyskaniu zgody na sfinansowanie egzaminu lub uzyskania licencji, ale przed wyznaczonym terminem egzaminu lub uzyskania licencji, Urząd nie sfinansuje powyższych kosztów.
 9. Wniosek dostępny jest na witrynie internetowej Urzędu www.up.warszawa.pl lub u pracownika Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) – zw. Załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
 10. Wypełniony i kompletny wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu lub uzyskania licencji w kancelarii Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul Ciołka 10a, pok. 15 lub ul. Grochowska 171b, pok. 1.
 11. Osoba uprawniona we wniosku uzasadnienia celowość udzielenia pomocy. Wskazane jest by uzasadnienie było poparte:
  1. „Oświadczeniem pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby uprawnionej po zdanym egzaminie/uzyskaniu licencji”- zw. Załącznik nr 3 do niniejszych zasad, lub
  2. „Oświadczeniem o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po pozytywnie zdanym egzaminie/uzyskaniu licencji” zw. Załącznikiem nr 4 do niniejszych zasad oraz „Opisem planowanego przedsięwzięcia” zw. Załącznikiem nr 5 do niniejszych zasad.
 12. Do wniosku załącza się informację z instytucji egzaminującej/wydającej licencję – zw. Załącznik nr 2 do niniejszych zasad.
 13. Wnioski o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji rozpatrywane są w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia. Urząd rozpatruje wyłącznie kompletne wnioski. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów powoduje odrzucenie wniosku.
 14. Osoba uprawniona informowana jest na piśmie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 15. W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku Urząd Pracy m. st. Warszawy zawiera z osobą uprawnioną umowę na finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, na podstawie której dokonuje bezpośredniej wpłaty na konto bankowe instytucji egzaminującej/wydającej licencję podane w Załączniku nr 2 do niniejszych zasad.
 16. W przypadku nieprawidłowości w realizacji postanowień umowy następuje zwrot kwoty sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji wraz z odsetkami.
Aktualizacja: 13 listopad 2017 r.