Finansowanie kosztów egzaminów

W związku z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu z dniem 13.07.2018 r. Urząd Pracy m.st. Warszawy wstrzymuje nabór wniosków na ww. formę. Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrywane negatywnie.


Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

Zasady ogólne.

Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy, na wniosek osoby uprawnionej może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Osobą uprawnioną jest osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, jako:

 1. bezrobotna,
  lub
 2. poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymująca świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestnicząca w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust 6 Ustawy,
  • podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • będąca cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h, ha lub hb, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 i 7 Ustawy,
  • niepozostająca w zatrudnieniu lub niewykonująca innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekuna osoby niepełnosprawnej pobierającą świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
   lub
 3. pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako poszukująca pracy.

Wypełniony i kompletny wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu lub uzyskania licencji w kancelarii Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Erazma Ciołka 10a, pok. 15 lub przy ul. Grochowskiej 171b, pok. 1.

Urząd rozpatruje wyłącznie kompletne wnioski. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów powoduje odrzucenie wniosku.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065,
  z późn. zm.) - aktualny tekst i publikator ustawy znajduje się na witrynie internetowej www.up.warszawa.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667) - aktualny tekst i publikator ustawy znajduje się na witrynie internetowej www.up.warszawa.pl.

Do pobrania

Aktualizacja: 12 lipiec 2018 r.