Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy

Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 02.01.2017r. wznawia nabory wniosków niżej wymienionych usług i instrumentów rynku pracy:

 • Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych
 • Staż dla osób bezrobotnych
 • Bon zatrudnieniowy
 • Bon na zasiedlenie
 • Bon stażowy
 • Bon szkoleniowy
 • Prace interwencyjne
 • Roboty publiczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
 • Świadczenie aktywizacyjne
 • Refundacja składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
 • GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY
 • Wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej
 • Wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu
 • Studia podyplomowe
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis
Aktualizacja: 04 styczeń 2017 r.