Dofinansowanie do studiów podyplomowych

Osobie, która uzyskała dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium nie przysługuje osobie poszukującej pracy.

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Podstawa prawna: art. 42a i art. 43 ustawy z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 poz. 645 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193 ze zm.).

Wysokość finansowania:

Urząd Pracy m. st. Warszawy może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy w wysokości do 4000zł udokumentowanych kosztów należnych organizatorowi. Koszt wpisowego nie podlega finansowaniu.

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dotyczy:

a) osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy;
b) osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako osoby poszukujące pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • cudzoziemców, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6.

Osobie poszukującej pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

Do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, przepisy art. 40, art. 41 ust. 4-7, art. 42 i art. 42a ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

Warunki przyznania finansowania kosztów studiów podyplomowych:

 • pozostawanie w rejestrze osób bezrobotnych lub poszukujących pracy Urzędu Pracy m.st. Warszawy;
 • złożenie wypełnionego wniosku o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z kompletem wymaganych załączników i uzyskanie jego pozytywnej oceny po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z pracownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Wymagane załączniki do wniosku:

 • dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych, zawierający informację o nazwie, terminie realizacji i koszcie wnioskowanych studiów podyplomowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • aktualne CV.

Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zgody na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Urząd zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania wniosków wypełnionych niekompletnie lub złożonych bez wymaganych załączników.

Urząd nie sfinansuje kosztów studiów podyplomowych, które osoba bezrobotna lub poszukująca pracy rozpoczęła bez wcześniejszego złożenia wniosku i podpisania umowy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy.

Szczegółowa procedura zamieszczona jest w Regulaminie finansowania kosztów studiów podyplomowych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.

Wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać na 60 do 45 dni przed planowanym rozpoczęciem studiów podyplomowych lub w terminie naboru wniosków określonym przez Urząd, w kancelarii Urzędu Pracy m. st. Warszawy, ul. Ciołka 10a, pok. 15 (parter), w godz. 8.00-15.00

Informacja pod nr infolinii 19 524

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy. Przed złożeniem wniosku prosimy o zgłoszenie się do pośrednika pracy w celu określenia profilu pomocy.

Do pobrania - osoby bezrobotne

Do pobrania - osoby poszukujące pracy

Aktualizacja: 02 styczeń 2019 r.