Środki przyznawane jednorazowo na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 13.10.2017r. wstrzymuje aż do odwołania nabór wniosków o jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej oraz przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej

Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zostały opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1380) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U. poz. 1379).
Szczegółowe informacje na temat nowej dokumentacji, a także wznowienia przez Urząd naboru wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy w ramach pomocy de minimis jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych zostaną zamieszczone na witrynie internetowej Urzędu w najbliższym czasie, po dokonaniu niezbędnej korekty wzoru wniosków, zasad, a także umów dotyczących wyżej wymienionych instrumentów rynku pracy na podstawie nowych przepisów wykonawczych.


Podstawy prawne

 1. art. 46 ust. 1 pkt 2, ust. 1b, ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 639),
 4. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1),
 5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).

Maksymalna wysokość środków, które mogą być przyznane, nie może przekroczyć 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka-założyciela spółdzielni, 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej.

O środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, mogą ubiegać się osoby zakładające spółdzielnię socjalną oraz osoby przystępujące do istniejącej spółdzielni socjalnej posiadające status osoby bezrobotnej, dla których ustalono profil pomocy oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS).

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej.

Zaleca się, aby osoby bezrobotne oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS), zamierzające założyć spółdzielnię socjalną składały wspólny wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej w części dotyczącej opisu projektowanego przedsięwzięcia oraz wspólne załączniki nr 1-4 do wniosku.

Przygotowany wniosek powinien:

 • być spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
 • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność,
 • być mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań).

Sposób wypełnienia wniosku powinien przekonać Komisję, że przyznając środki, zapewni właściwe i efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.up.warszawa.pl dostępne są aktualne:

 • zasady przyznawania z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujące w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy,
 • wzór wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej,
 • wzór wniosku o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • załączniki do wniosków.

Do pobrania:

zasady
wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis (założenie spółdzielni socjalnej) (DOC)
wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis (założenie spółdzielni socjalnej) (PDF)
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4

wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis (przystąpienie do spółdzielni socjalnej) (DOC)
wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis (przystąpienie do spółdzielni socjalnej) (PDF)
załącznik 1

załącznik
Instrukcja wypełnienia analizy SWOT
lista identyfikatorów gmin

Aktualizacja: 09 październik 2017 r.