Dokumenty do pobrania

Rejestracja

Informacja dla osób zgłaszających się do rejestracji

Szkolenia grupowe

Plan szkoleń - 2017r. (PDF), Plan szkoleń - 2017r. (DOC)

Z wypełnionym zgłoszeniem na szkolenie grupowe należy zgłosić się do pośrednika pracy w zależności od miejsca rejestracji tj. przy ul. Ciołka 10a lub przy ul. Grochowskiej 171B.
Zgłoszenie na szkolenie grupowe 2017

Szkolenia w trybie indywidualnym

Finansowanie egzaminów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Komplet dokumentów związanych z finansowaniem egzaminów.

Pożyczka szkoleniowa

Komplet dokumentów - pożyczka szkoleniowa

Szkolenia - osoby niepełnosprawne

Informacja szkolenia grupowe

Szkolenia w trybie indywidualnym dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

Szkolenia w trybie indywidualnym - osoby niepełnosprawne bezrobotne

Do pobrania

zasady
wniosek (doc)
wniosek (pdf)
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
katalog najczęściej popełnianych błędów
instrukcja wypełniania analizy SWOT
lista identyfikatorów gmin
Kompletna dokumentacja (zip)

Podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

zasady
wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis (założenie spółdzielni socjalnej) (DOC)
wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis (założenie spółdzielni socjalnej) (PDF)
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4

wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis (przystąpienie do spółdzielni socjalnej) (DOC)
wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis (przystąpienie do spółdzielni socjalnej) (PDF)
załącznik 1

załącznik
Instrukcja wypełnienia analizy SWOT
lista identyfikatorów gmin

Finansowanie ze środków Funduszu Pracy opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne - dotyczy spółdzielni socjalnych

Środki na podjęcie działalności gospodarczej - osoby niepełnosprawne

Informujemy, że środki PFRON przyznane na realizację tego zadania w roku 2017 zostały zaangażowane

Podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych - osoby niepełnosprawne

Informujemy, że środki PFRON przyznane na realizację tego zadania w roku 2017 zostały zaangażowane

Udział w projektach

Udział w projektach - wypełniony oryginalny dokument opatrzony czytelnym podpisem oraz pieczątką instytucji realizującej projekt, należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą.
Nie przyjmujemy dokumentów przesłanych faksem lub za pomocą e-maila.

Studia podyplomowe - osoby bezrobotne

Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych
+ Regulamin finansowania dla osób bezrobotnych + Deklaracja pracodawcy
+ Deklaracja osoby bezrobotnej/poszukującej pracy

Studia podyplomowe - osoby poszukujące pracy

Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych osobie poszukującej pracy
+ Regulamin finansowania dla osób bezrobotnych + Deklaracja pracodawcy
+ Deklaracja osoby bezrobotnej/poszukującej pracy

Dodatek aktywizacyjny

Wniosek o przyznanie

Bon szkoleniowy

Zasady przyznania bonu szkoleniowego

Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego

Bon na zasiedlenie

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku roku życia
Oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej
Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia

Bon stażowy

Wniosek o przyznanie bonu stażowego

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wniosek o wypłatę premii dla pracodawcy

Bon zatrudnieniowy

Bon zatrudnieniowy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Wniosek w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy

Stypendium dla osób bezrobotnych podejmujących dalszą naukę

Wniosek o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki

Zwrot kosztów przejazdu

Kryteria zwrotu kosztów przejazdu
Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu
Wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu

Zwrot kosztów zakwaterowania

kryteria zwrotu kosztów zakwaterowania
wniosek o przyznanie zwrotu kosztów zakwaterowania
wniosek o zwrot faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia

WNIOSEK o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia,
ZASADY ubiegania się w urzedzie pracy m.st. warszawy o refundację kosztów opieki nad dzieckiem /dziećmi do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia,
WNIOSEK ROZLICZENIOWY dotyczący faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia.

Oświadczenie o braku gotowości do podjęcia zatrudnienia

- oświadczenie do Urzędu Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10 A
- oświadczenie do Urzędu Pracy m.st. Warszawy ul. Grochowska 171 B
- oświadczenie do Urzędu Pracy m.st. Warszawy - osoby niepełnosprawne

Rezygnacja z rejestracji

- oświadczenie do Urzędu Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10 A
- oświadczenie do Urzędu Pracy m.st. Warszawy ul. Grochowska 171 B
- oświadczenie do Urzędu Pracy m.st. Warszawy - osoby niepełnosprawne

Podanie o druk RP-7

Podanie o druk RP-7 do Urzędu Pracy m.st.Warszawy ul.Ciołka 10a
Podanie o druk RP-7do Urzędu Pracy m.st.Warszawy ul.Grochowska171b

Udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Aktualizacja: 22 listopad 2017 r.