Autowypłata

Informacja dla osób pobierających świadczenia pieniężne z Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że mając na celu ułatwienie Państwu dostępu do należnych środków pieniężnych, np.: zasiłków dla bezrobotnych, wprowadziliśmy nową formułę wypłaty tych świadczeń pod nazwą "AUTOWYPŁATA".

Termin wypłaty świadczeń:

Świadczenie pieniężne będziecie Państwo mogli odbierać od dnia wskazanego w przekazanej informacji w dowolnym terminie do końca miesiąca kalendarzowego.

Miejsce wypłaty:

Wszystkie oddziały: BANK PEKAO SA na terenie całego kraju

Wymagane dokumenty

Otrzymanie świadczenia będzie możliwe po przedstawieniu w banku dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców, po okazaniu Karty stałego pobytu lub paszportu.

Lokalizacje oddziałów Banku PEKAO SA

Lokalizacje oddziałów Banku PEKAO SA znajdą Państwo na tablicach informacyjnych wywieszonych w siedzibach Urzędu oraz na stronie www.pekao.com.pl

Ważne!

Podczas wizyty w banku prosimy poinformować kasjerkę, że jest to "Autowypłata" świadczenia z Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Regon Urzędu Pracy m.st. Warszawy: 016210417

Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji /art. 76 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  – Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.

Aktualizacja: 03 grudzień 2018 r.