Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III) - szkolenia

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Pracy m.st. Warszawy

od dnia 08.02.2018 r., aż do wyczerpania środków

ogłasza nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (III)”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Poddziałanie 1.1.1.

Szkolenia muszą mieć na celu podniesienie/ nabycie kwalifikacji zawodowych, którą kończyć się będą egzaminem przeprowadzonym przez podmiot, który posiada uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami. Ważne jest aby dokument potwierdzający nabyte kwalifikacje został wydany przez odpowiedni podmiot, uprawniony do nadania kwalifikacji i wydania formalnego dokumentu powszechnie uznawanego przez podmioty działające w danej branży.

Dodatkowo szkolenia muszą prowadzić do zdobycia kwalifikacji w zawodach wskazanych jako deficytowe
w województwie lub powiecie
z którego pochodzą uczestnicy projektu (w oparciu o dane wynikające z dokumentu Barometr zawodów (https:/baromentrzawodow.pl/), który jest aktualny na dzień organizacji szkolenia lub identyfikacji potrzeb szkoleniowych uczestnika.

W przypadku szkoleń służących nabywaniu kwalifikacji, nieokreślonych jako deficytowe w ramach Barometru zawodów, szkolenia muszą być potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców. Przed rozpoczęciem realizacji szkolenia należy posiadać potwierdzenie takiego zapotrzebowania od konkretnych pracodawców (np. w formie wstępnych deklaracji zatrudnienia).

Urząd zastrzega sobie prawo wezwania osoby bezrobotnej do złożenia dokumentów wykazujących, że wybrane szkolenie spełnia powyższe wymagania, pod rygorem niezakwalifikowania na szkolenie.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy spełniających łącznie poniższe kryteria:

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia).
 2. Osoba bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy.
 3. Osoba bezrobotna z przygotowanym Indywidualnym Planem Działania.
 4. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich).
 5. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) musi otrzymać wsparcie w projekcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji.

Przewidziana liczba uczestników zadania: 120 osoby (w tym 14 kobiet).

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Osoby długotrwale bezrobotne wg definicji Komisji Europejskiej:

 • w przypadku osób w wieku 18-24 lata – osoby bezrobotne, niepracujące nieprzerwanie przez okres ponad
  6 miesięcy,
 • w przypadku osób w wieku 25-29 lata – osoby bezrobotne, niepracujące nieprzerwanie przez okres ponad
  12 miesięcy.

Zgodnie z założeniami PO WER dotyczącymi uzyskania wysokiej efektywności projektu, wymagane będzie zatrudnienie osób bezrobotnych na okres co najmniej trzech miesięcy (rozumiane jako co najmniej 90 dni kalendarzowych) po zakończonej formie aktywizacji, w postaci:

 • umowy o pracę,
 • samozatrudnienie.

Osoba bezrobotna przed rozpoczęciem udziału w projekcie powinna wskazać numer rachunku bankowego, na który Urząd będzie przekazywał przysługujące świadczenie.

Szczegółowe informacje o szkoleniach indywidualnych

Szczegółowe informacje o szkoleniach grupowych

Aktualizacja: 30 marzec 2018 r.