Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II) szkolenia

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Pracy m.st. Warszawy

ogłasza nabór wniosków o szkolenia w ramach projektu
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1

Szkolenie musi kończyć sie:

  • egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie/ nabycie kwalifikacji. Egzamin musi być przeprowadzony, a certyfikat musi być nadany (tj. proces walidacji i certyfikacji) przez upoważniony do tego podmiot, który otrzymał akredytację do ww. czynności.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowało materiał dotyczący uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego definiujący pojęcie kwalifikacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznych horyzontalnych m.in. w zakresie rynku pracy, edukacji na potrzeby realizacji projektów z EFS. Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w wieku 30 lat i powyżej, z ustalonym I (w uzasadnionych przypadkach) lub II profilem pomocy i należących do przynajmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych:

  1. osoby w wieku 50 lat i więcej,
  2. osoby długotrwale bezrobotne tj. zarejestrowane jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (licząc od dnia ostatniej rejestracji),
  3. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),
  4. osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  5. kobiety.

Każda osoba zainteresowana szkoleniem, musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania.

Przewidziana liczba uczestników zadania w roku 2017: 90 osób .

Zgodnie z założeniami RPO WM dotyczącymi uzyskania wysokiej efektywności projektu, wymagane będzie zatrudnienie osób bezrobotnych na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy - 90 dni, po zakończonej formie aktywizacji, w postaci:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenie, - wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, przy czym miesięczne wynagrodzenie musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę
  • umowy o dzieło - wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,
  • samozatrudnienie

Osoba bezrobotna przed rozpoczęciem udziału w projekcie powinna wskazać numer rachunku bankowego, na który Urząd będzie przekazywał przysługujące świadczenie.

Szczegółowe informacje o szkoleniach indywidualnych

Szczegółowe informacje o szkoleniach grupowych

Aktualizacja: 08 luty 2018 r.