Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I) szkolenia w trybie indywidualnym

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Pracy m.st. Warszawy

od dnia 22.01.2016r, aż do wyczerpania środków

ogłasza nabór wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1

Szkolenie indywidualne musi kończyć sie:

 • egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie/nabycie kwalifikacji lub
 • egzaminem przeprowadzonym przez instytucję szkoleniową, o ile posiada ona uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami, a uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny (ze wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i gwarantującej jej bezstronność i wiarygodność).

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowało materiał dotyczący uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego definiujący pojęcie kwalifikacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznych horyzontalnych m.in. w zakresie rynku pracy, edukacji na potrzeby realizacji projektów z EFS. Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w wieku 30 lat i powyżej, z ustalonym I (w uzasadnionych przypadkach) lub II profilem pomocy i należących do przynajmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych:

 1. kobiety,
 2. osoby niepełnosprawne,
 3. osoby długotrwale bezrobotne,
 4. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do wykształcenia średniego włącznie),
 5. osoby powyżej 50 roku życia.

Osoby długotrwale bezrobotne wg definicji Komisji Europejskiej to osoby bezrobotne, niepracujące nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.

Każda osoba zainteresowana szkoleniem, musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania.

Przewidziana liczba uczestników zadania w roku 2016: 60 osób (w tym 20 kobiet).

Zgodnie z założeniami RPO WM dotyczącymi uzyskania wysokiej efektywności projektu, wymagane będzie zatrudnienie osób bezrobotnych na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy po zakończonej formie aktywizacji, w postaci:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenie/ o dzieło - wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, przy czym miesięczne wynagrodzenie musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę
 • umowy o dzieło - wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,
 • samozatrudnienie

Osoba bezrobotna przed rozpoczęciem udziału w projekcie powinna wskazać numer rachunku bankowego, na który Urząd będzie przekazywał przysługujące świadczenie.

Szczegółowe informacje o szkoleniach

Aktualizacja: 16 luty 2016 r.