Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I) staze

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Pracy m.st. Warszawy

od dnia 22.01.2016r, aż do wyczerpania środków

ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w wieku 30 lat i powyżej, z ustalonym I (w uzasadnionych przypadkach) lub II profilem pomocy i należących do przynajmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych

  1. osoby niepełnosprawne,
  2. osoby długotrwale bezrobotne,
  3. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do wykształcenia średniego włącznie),
  4. kobiety,
  5. osoby powyżej 50 roku życia.

Osoby długotrwale bezrobotne wg definicji Komisji Europejskiej to osoby bezrobotne, niepracujące nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.

Każda osoba zainteresowana stażem, musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania.

Przewidziana liczba uczestników zadania w roku 2016: 191 osób (w tym 155 kobiet).
Minimalny okres trwania stażu 3 miesiące.

Zgodnie z założeniami RPO WM dotyczącymi uzyskania wysokiej efektywności projektu, wymagane będzie zatrudnienie osób bezrobotnych na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy po zakończonej formie aktywizacji, w postaci:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenie - miesięczne wynagrodzenie musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Osoba bezrobotna przed rozpoczęciem udziału w projekcie powinna wskazać numer rachunku bankowego, na który Urząd będzie przekazywał przysługujące świadczenie.

Szczegółowe informacje o stażach

Aktualizacja: 16 luty 2016 r.