Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I) - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zgodnie z art. 46 ust. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta (Prezydent miasta) ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie.

Informujemy, że maksymalna kwota refundacji, o którą można wnioskować w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy nie może przekroczyć 18.000,00 zł (słownie złotych: osiemnaści tysięcy).

Urząd Pracy m.st. Warszawy

od dnia 22.01.2016r, aż do wyczerpania środków

ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1

W ramach realizowanego projektu na utworzonym stanowisku pracy mogą zostać zatrudnione jedynie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w wieku 30 lat i powyżej, z ustalonym II profilem pomocy i należące do przynajmniej jednej z poniższych defaworyzowanych grup:

  1. kobiety,
  2. osoby niepełnosprawne,
  3. osoby długotrwale bezrobotne,
  4. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  5. osoby powyżej 50 roku życia.

Osoby długotrwale bezrobotne wg definicji Komisji Europejskiej to osoby bezrobotne, niepracujące nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.

Każda osoba zatrudniania na utworzonym stanowisku pracy musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania przed podjęcie zatrudnienia. W tym celu należy zgłosić się do pośredników pracy w Urzędzie przy:
ul. Ciołka 10a pokoje 203, 204, 212, 213, 215, 216, 217,
ul. Grochowska 171b stanowiska 2-17.

Utrzymanie utworzonego stanowiska pracy wymagane jest przez okres co najmniej 24 miesięcy przepracowanych na refundowanym stanowisku. Umowa o pracę zatrudnionego bezrobotnego nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące.

Szczegółowe informacje

Aktualizacja: 16 luty 2016 r.