Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II) - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

,Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Pracy m.st. Warszawy

wznawia nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
w m. st. Warszawa (II)
” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) Działanie 8.1

W ramach realizowanego projektu na utworzonym stanowisku pracy mogą zostać zatrudnione jedynie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w wieku 30 lat i powyżej, z ustalonym II profilem pomocy i należące do przynajmniej jednej z poniższych defaworyzowanych grup:

  1. osoby w wieku 50 lat i więcej,
  2. osoby długotrwale bezrobotne tj. zarejestrowane jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (licząc od dnia ostatniej rejestracji),
  3. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),
  4. osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  5. kobiety.

Zgodnie z art. 46 ust. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta (Prezydent miasta) ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie.

Informujemy, że maksymalna kwota refundacji, o którą można wnioskować w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy nie może przekroczyć 18.000,00 zł brutto (słownie złotych: osiemnaście tysięcy).

Każda osoba zatrudniania na utworzonym stanowisku pracy musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania przed podjęcie zatrudnienia. W tym celu należy zgłosić się do pośredników pracy w Urzędzie przy:
ul. Ciołka 10a pokoje 202, 203, 204, 205, 212, 213, 215, 216, 217,
ul. Grochowska 171b stanowiska 2-12, 14-17.

Utrzymanie utworzonego stanowiska pracy wymagane jest przez okres co najmniej 24 miesięcy przepracowanych na refundowanym stanowisku. Umowa o pracę zatrudnionego bezrobotnego nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące – 90 dni.

Szczegółowe informacje

Aktualizacja: 08 styczeń 2018 r.