Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (I)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 10 listopada 2015 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (I)” w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr UDA - RPMA.08.01.00-14-0017/15, pomiędzy Województwem Mazowieckim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa - Urzędem Pracy m.st. Warszawy.

Urząd Pracy m.st. Warszawy na podstawie tej umowy realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa (I)” współfinansowany przez Unię Europejską dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa.

Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, w wieku 30 lat i powyżej, z ustalonym I (w uzasadnionych przypadkach) lub II profilem pomocy i należących do przynajmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne,*
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,**
 • kobiety,
 • osoby powyżej 50 roku życia.

*Osoby długotrwale bezrobotne wg definicji Komisji Europejskiej to osoby bezrobotne, niepracujące nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
**Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.

Zapraszamy do udziału w projekcie
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających
bez pracy w m.st. Warszawa (I)”

W ramach projektu oferujemy :

Szczegółowe informacje dostępne są u pośredników pracy w Urzędzie

ul. Ciołka 10a,

 • pokoje 203, 204, 212, 213, 215, 216, 217,
 • w Dziale Obsługi Osób Niepełnosprawnych pokój 13

ul. Grochowska 171b, stanowiska 2 -17.

Pobierz materiały informacyjne:

pobierz plakat, pobierz ulotkę

Realizacja projektu zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla objętych wsparciem uczestników projektu dla osób:

 • niepełnosprawnych –na poziomie co najmniej 17%
 • długotrwale bezrobotnych –na poziomie co najmniej 35%,
 • niskich kwalifikacjach - na poziomie co najmniej 35%,
 • niekwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%.

Całkowita wartość projektu wynosi 7.748.786 zł., w tym ze środków wspólnotowych : 6.199.028,80 zł., stanowi to 80% wydatków kwalifikowanych.

Aktualizacja: 14 listopad 2016 r.