Informacja starosty

Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że od dnia 23 lipca 2018 r. obsługa pracodawców w zakresie krajowych ofert pracy oraz odbioru informacji starosty i zezwoleń na pracę sezonową, wymaganych przy zatrudnianiu cudzoziemców (Dział Ofert Pracy), odbywa się w nowej placówce Urzędu Pracy m.st. Warszawy
przy ul. Młynarskiej 37a, w pok. 106, w godz. 8:00-12:00.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł brutto/mc oraz minimalna stawka godzinowa w wysokości 14,70 zł brutto/godz. 


UWAGA PRACODAWCY I PEŁNOMOCNICY

Nowy wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty

1 lipca 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018, zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 29 czerwca 2018r., Poz. 1264)

Do rozporządzenia dodany został załącznik, zawierający wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenia na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty.

Nowe przepisy mają zastosowanie do spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz udzielania zezwoleń na pobyt czasowy. Przepisy nowego rozporządzenia stosuje się do wniosków złożonych od 1 lipca br. oraz do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie rozporządzenia.

Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że informacja starosty jest wydawana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia oferty pracy bez prowadzenia rekrutacji lub nie dłuższym niż 21 dni w przypadku organizowania rekrutacji.

Informujemy, że w przypadku złożenia ofert pracy w celu uzyskania informacji starosty na pracowników wykonujących prace proste (sprzątaczka, pomoc kuchni, pracownik fizyczny, robotnik gospodarczy itp.) aktualnie mamy możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

 1. Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że oferty pracy złożone w celu uzyskania informacji starosty, przyjmowane będą tylko przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Urzędu pod adresem www.up.warszawa.pl/form_oferty/form_oferty.php
 2. Odbiór dokumentów dotyczących ofert pracy złożonych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, w celu uzyskania informacji starosty, odbywa się przy ulicy Młynarskiej 37a. Obsługa interesantów odbierających informację starosty odbywa się w pok.106 (I piętro) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 12:00, według kolejności pobieranych i wywoływanych numerków (nr wydawane do godz. 12.00). Osoba działająca w imieniu pracodawcy (właściciela firmy, członków zarządu, osoby fizycznej etc.) każdorazowo do odbioru informacji starosty ma obowiązek posługiwać się niniejszym upoważnieniem
 3. W przypadku, gdy oferta została wypełniona niekompletnie, bądź wymaga wyjaśnień, Urząd Pracy m. st. Warszawy kontaktuje się z pracodawcą drogą mailową lub telefonicznie w celu uzupełnienia braków lub naniesienia korekt. Oferta pracy jest wprowadzana do systemu z dniem otrzymania od pracodawcy pisemnej odpowiedzi na poruszone kwestie lub po złożeniu nowej (uwzględniającej wyjaśnienia) oferty i od tego momentu biegnie czas jej obowiązywania.
 4. Elementami informacji starosty są m.in. zakres podstawowych obowiązków, ocena wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem uśrednionych stawek wynagrodzeń na danych stanowiskach panujących na lokalnym rynku pracy, ocena adekwatności wymagań do stanowiska pracy (poziom wykształcenia, doświadczenie, uprawnienia, znajomość języków obcych).
 5. W związku z poważnymi wątpliwościami, związanymi z faktycznym zatrudnianiem cudzoziemców, zgłaszanymi przez placówki Straży Granicznej, oddziały ZUS, Inspekcję Pracy oraz Urzędy Skarbowe, Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że nie będą przyjmowane do realizacji oferty pracy mające na celu wykazanie braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy przez podmioty gospodarcze deklarujące miejsce wykonywania pracy pod adresem tzw. „wirtualnego biura”.
 6. W przypadku umów o pracę, pracodawca ma obowiązek podać godziny pracy.
 7. W przypadku chęci zatrudnienia cudzoziemca w częściowym wymiarze etatu, pracodawca powinien podać inne źródło dochodu (dane innego pracodawcy / studia / innego źródła dochodu etc.). W przypadku chęci zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, pracodawca powinien podać liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu (informacje te można zamieścić np. w polu zakres obowiązków).
 8. Pracodawcy zgłaszający zapotrzebowanie na pracowników związanych z budownictwem są zobowiązani do wpisania w ofercie pracy aktualnych adresów budowy (miejsca wykonywania pracy) oraz wpisania w rubryce: NAZWA WYKONAWCY + NIP W PRZYPADKU STANOWISK ZWIĄZANYCH Z BRANŻĄ BUDOWLANĄ, w formularzu online, danych kontaktowych podmiotów zlecających roboty budowlane. W razie wątpliwości Urząd Pracy m. st. Warszawy może wymagać przesłania poświadczeń podwykonawstwa dla firm budowlanych bądź deweloperskich na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 9. Urząd Pracy m. st. Warszawy w przypadku oferty pracy na podstawie umowy o dzieło będzie dokonywał oceny zasadności jej zgłoszenia. Pracodawcy zgłaszający oferty pracy na podstawie umowy o dzieło mają obowiązek podania czasu trwania umowy oraz wartości dzieła.
 10. Każdorazowo podmioty gospodarcze działające jako agencje pracy i agencje pracy tymczasowej zobowiązani są do wskazania pracodawcy użytkownika wraz z NIP.
 11. W przypadku chęci zatrudnienia pracowników związanych z branżą gastronomiczną, Urząd Pracy m. st. Warszawy wymaga dokładnego podania nazwy i adresu restauracji / baru / lokalu.
 12. Pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej nieprawidłowości zawartych w ofercie pracy. W przypadku braku odpowiedzi Urząd Pracy m. st. Warszawy pozostawia ofertę bez rozpatrzenia.
 13. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną (Art. 36 ust. 5e Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2017r.poz 1065, z późn. zm. ).

Wszelkie nieprawidłowości związane z: rodzajem umowy; wynagrodzeniem; ilością ofert i miejsc pracy itp. Urząd Pracy m. st. Warszawy będzie umieszczać w treści informacji starosty.

Każdorazowo ponadprzeciętna liczba składanych przez pracodawcę ofert pracy i dotyczących ich stanowisk, będzie w konsekwencji powodować zawiadamianie Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o dokonanie kontroli w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, podatkowym i ubezpieczeń społecznych.

Kontakt do zespołu zajmującego się wydawaniem informacji starosty:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 391 15 75

Aktualizacja: 07 styczeń 2019 r.