Aktualności, komunikaty i ogłoszenia


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że zostały opublikowane wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, złożonych w dniach 12.06.2017 r. – 19.06.2017 r. Informacje o wynikach: Wyniki oceny wniosków


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że tyko do dnia 29.09.2017 r. będą przyjmowane wnioski pracodawców/przedsiębiorców o zawarcie umowy o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia. Zgodnie z przepisami art. 150g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) koszty wynikające z tych umów są finansowane ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2018. Uwzględniając jednak roczny okres realizacji umowy i konieczność jej pełnego rozliczenia przez pracodawców/przedsiębiorców do 15 grudnia 2018 roku, realizacja ostatnich umów nie może zaczynać się później niż 2 listopada 2017 roku.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że zostały opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1380) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U. poz. 1379).
  Szczegółowe informacje na temat nowej dokumentacji, a także wznowienia przez Urząd naboru wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy w ramach pomocy de minimis kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych zostaną zamieszczone na witrynie internetowej Urzędu w najbliższym czasie, po dokonaniu niezbędnej korekty wzoru wniosków, zasad, a także umów dotyczących wyżej wymienionych instrumentów rynku pracy na podstawie nowych przepisów wykonawczych.


 • Zwrot nadpłaty podatku od stypendiów –– zmiana przepisów.:

  W związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów pobieranych przez osoby bezrobotne, stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.
  Osoby które w 2016 r. otrzymały stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy mogą wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty. W załączniku do pobrania znajduje się informacja szczegółowa dotycząca zmiany przepisów i wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego (Załącznik)

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864)


 • Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. Plan


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że wstrzymuje nabory wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej określonej dla spółdzielni socjalnych w ramach pomocy de minimis.


 • Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe Projekt skierowany do mieszkańców Warszawy


 • Informujemy, że zostały już zaangażowane środki PFRON przeznaczone w roku 2017 na działanie dotyczące przyznania osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków na podjęcie działalności gospodarczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.


 • Zapraszamy do konsultacji Programu „Warszawa przyjazna pracy w okresie od 7 lipca do 6 września 2017 roku.
  Projekt programu „Warszawa przyjazna pracy” określa działania samorządu, które pomogą zwiększyć zatrudnienie i rozwijać potencjał warszawskiego rynku pracy. Jak kształtować w Warszawie środowisko przyjazne pracy? Wypowiedz się. Twoje uwagi pomogą stworzyć lepszy program. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jaki-program-warszawa-przyjazna-pracy + Ogłoszenie


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób młodych


 • Przejdź do strony projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej


 • Przejdź do strony programu AKTYWNI 50 plus

  Recepta na pracę - PROGRAM AKTYWNI 50+


 • Przejdź do form wsparcia dla pracodawców


 • Firma szkoleniowa Edukey organizuje pierwszą mazowiecką edycję bezpłatnych szkoleń komputerowych zakończonych uzyskaniem certyfikatu IC3. Zapisy cały czas trwają, a zajęcia będą się odbywały jeszcze przez rok.
  Bezpłatny kurs komputerowy w Warszawie skierowany jest do osób w wieku 25– 64 lat. Kandydaci powinni posiadać podstawową wiedzę oraz umiejętności w zakresie obsługi komputera.
  Mazowieckie szkolenia odbywają się w ramach projektu "Dobre TIKi i języki - Bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem", który jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. edukey.pl/szkolenie/132/bezplatne-kursy-komputerowe-warszawa


 • msp

  Zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w projekcie EU Talent (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth), dofinansowanym przez Komisję Europejską. Celem projektu jest stworzenie struktury wspierającej staże w MŚP poprzez zwiększenie świadomości o stażach zawodowych, zwiększenie ich liczby oraz poprawienie ich jakości, co ma również zaowocować wkładem w dialog dotyczący staży na poziomie krajowym i europejskim
  Więcej informacji: odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent/.


 • Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „KURSY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZAWODACH ZWIĄZANYCH INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ NA MAZOWSZU”
  Szczegóły projektu na stronie: navigator.projektyefs.pl/
  plakat, regulamin


 • Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie


 • Zespół Żłobków m.st. Warszawy poszukuje kandydatów na stanowisko: opiekun/ka w żłobku.


 • Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2017r. wyniosło 4353,55 zł.


 • Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy


 • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - rejestracja oświadczeń - szczegółowe informacje

  Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b w Warszawie (stanowiska nr 18 i 19).

  Informujemy, że wydawanie numerków do stanowisk (18 i 19) obsługujących składanie i wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) odbywa się do godziny 12:00.

  Uwaga
  W przypadku problemów z wypełnianiem i drukowaniem „oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy na stronie https://www.praca.gov.pl, prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości na Zieloną Linię pod numer 19524.


 • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
 • e - formularz dla instytucji szkoleniowych
 • nabory wnioskow