Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

 • Przejdź do form wsparcia dla pracodawców


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 21.11.2016r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych.
 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 21.11.2016r. wstrzymuje nabór: "Wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej" oraz "Wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu"
 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z powodu wyczerpania środków finansowych Funduszu Pracy z dniem 15.11.2016r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia oraz bonu na zasiedlenie.


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 15.11.2016r. wstrzymuje nabory wniosków niżej wymienionych instrumentów rynku pracy:
  • Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
  • Przygotowanie zawodowe dorosłych
  • Staż w ramach bonu stażowego
  • Bon zatrudnieniowy
  • Prace interwencyjne
  • Roboty publiczne
  • Prace społecznie użyteczne
  • Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  • Świadczenie aktywizacyjne
  • Refundacja składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
  • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
  • GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY

 • UWAGA! Od 09.11.2016 r. obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Ciołka 10a - pośrednictwo pracy - odbywa się według nowego podziału pokoi


 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 04.11.2016r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis.


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że termin zakończenia szkoleń indywidualnych nie może być późniejszy niż 07.12.2016 r. Urząd prosi o uwzględnianie powyższej daty w przypadku składania „Wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej”.


 • Ścieżka kariery w branży social media


 • Rekrutacja do projektu "LSW – dobry start, wspólna przyszłość"


 • Rekrutacja do projektu SOS Rodzina


 • Rekrutacja do projektu "Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"


 • Punkt Zwrotny: Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej


 • Projekt „Edukacja finansowa”


 • Zapraszamy do udziału w projekcie: "OPIEKUNKA DOMOWA SENIORA" Informacja


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o zakończeniu z dniem 22.08.2016r. naboru wniosków o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.


 • Projekt ProRecognition ulotka , Materiał informacyjny


 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej - informacje o złożonych wnioskach


 • Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy plakat , ulotka


 • Projekt JOB MOBILITY


 • Aplikacja mobilna SAFE


 • Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2016r. wyniosło 4055,04 zł.


 • Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy


 • Nieodpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w szkołach dzielnicy Wola w roku szkolnym 2016/2017


 • ZUS informacja dla przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej
  Ulotka dofinansowanie ZUS
  Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą
  Ulotka ePłatnik
  ABC płatnika składek
  Ulotka PUE


 • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - rejestracja oświadczeń - szczegółowe informacje

  Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b w Warszawie (stanowiska nr 18 i 19).

  Informujemy, że wydawanie numerków do stanowisk (18 i 19) obsługujących składanie i wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) odbywa się do godziny 12:00.

  Uwaga
  W przypadku problemów z wypełnianiem i drukowaniem „oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy na stronie https://www.praca.gov.pl, prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości na Zieloną Linię pod numer 19524.


 • Świadczenie działań aktywizacyjnych na terenie m.st. Warszawy


 • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
 • Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie). Co oznacza, że nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. informacja opieka zdrowotna
 • e - formularz dla instytucji szkoleniowych