Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

 • Urząd Pracy m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 02.01.2017r. wznawia nabory wniosków niżej wymienionych usług i instrumentów rynku pracy:

  • Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
  • Przygotowanie zawodowe dorosłych
  • Staż dla osób bezrobotnych
  • Bon zatrudnieniowy
  • Bon na zasiedlenie
  • Bon stażowy
  • Bon szkoleniowy
  • Prace interwencyjne
  • Roboty publiczne
  • Prace społecznie użyteczne
  • Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  • Świadczenie aktywizacyjne
  • Refundacja składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
  • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
  • GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY
  • Wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub zamiarem podjęcia działalności gospodarczej
  • Wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu
  • Studia podyplomowe
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis

 • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że Organizator stażu jest zobowiązany do sfinansowania badań lekarskich osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu. Jednocześnie Urząd Pracy przypomina, że stażysta nie może rozpocząć stażu bez posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego dotyczącego braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia stażu.
  Powyższa informacja nie dotyczy staży realizowanych w ramach bonu stażowego.


 • Przejdź do strony programu AKTYWNI 50 plus

  Podsumowanie programu AKTYWNI 50+

  Recepta na pracę - PROGRAM AKTYWNI 50+


 • Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 • Przejdź do form wsparcia dla pracodawców


 • UWAGA! Od 09.11.2016 r. obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Ciołka 10a - pośrednictwo pracy - odbywa się według nowego podziału pokoi


 • Nabór wniosków: "Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 r.". www.pfron.org.pl
  Wnioski będą przyjmowane w terminie od dnia 02 stycznia 2017 r. do dnia 10 lutego 2017r. Druki wniosków będą dostępne do pobrania od dnia 2.01.2017r.”


 • Darmowe kursy języka angielskiego dla mieszkańców województwa mazowieckiego , ulotka , plakat


 • Fundacja Edukacji Nowoczesnej prowadzi rekrutację do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez PFRON. Do projektu zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego. Szczegółowe informacje: fen.net.pl


 • Centrum Przedsiębiorczości Smolna - Szkolenia dla Przedsiębiorców


 • Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie


 • Przejdź do strony porady prawne


 • Rekrutacja do projektu "Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"


 • Projekt ProRecognition ulotka , Materiał informacyjny.


 • Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy plakat , ulotka


 • Projekt JOB MOBILITY


 • Aplikacja mobilna SAFE


 • Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2016r. wyniosło 4055,04 zł.


 • Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy


 • Nieodpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w szkołach dzielnicy Wola w roku szkolnym 2016/2017


 • ZUS informacja dla przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej
  Ulotka dofinansowanie ZUS
  Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą
  Ulotka ePłatnik
  ABC płatnika składek
  Ulotka PUE


 • Zasady dotyczące realizacji procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) - rejestracja oświadczeń - szczegółowe informacje

  Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom odbywa się wyłącznie w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171b w Warszawie (stanowiska nr 18 i 19).

  Informujemy, że wydawanie numerków do stanowisk (18 i 19) obsługujących składanie i wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) odbywa się do godziny 12:00.

  Uwaga
  W przypadku problemów z wypełnianiem i drukowaniem „oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy na stronie https://www.praca.gov.pl, prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości na Zieloną Linię pod numer 19524.


 • Świadczenie działań aktywizacyjnych na terenie m.st. Warszawy


 • Przejdź do podstrony Bony adresowane do osób bezrobotnych
 • Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że osoby, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP mają prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie). Co oznacza, że nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. informacja opieka zdrowotna
 • e - formularz dla instytucji szkoleniowych